Home Help
1(39)/2007

ֲ


, !
Ad Fontes

In memoriam


˲

ֲ Ͳ

׻

ò


ò ˲

CONTENTS | RESÜMEE | PODSUMOWANIE

CONTENTS

In the rubric Gallery is published the article written by the arts critic Valery Bujval Jan van Eyck. Annunciation which tells about the work of the greatest painter of Northern Europe in the XV century which is in the National gallery in Washington(>>).

In connection with the fact that the Catholic Church in Belarus has announced the Year of the vocation to the holiness the reflection of the Apostolic Administrator of the archdiocese Minsk and Mogilev Antoni Dziemianko are offered to the attention of the readers under the name The Way to the Holiness Has No Obstacles(>>).

In the rubric On the Bookshelf is published the continuation of the book written by John Paul II. Stand Up, Lets Go! in the translation from the Polish made by Kristina Lalko(>>).

In the new rubric - Ad fontes (To the Sources) - the beginning of the translation into the Belarusian language of the well-known work of Thomas a Kempis Imitation of Christ made in the thirties of the XX century by Stanislau Hrynkievich is offered to the attention of the readers(>>|>>).

In the rubric Anniversaries is published the article written by Valery Bujval on the occasion of the bicentery from the birthday of the famous Belarusian painter Napoleon Orda(>>).

Sviatlana Shejpa tells in the rubric Music in the article Gregorian Choral: a Historical Commentary about this musical genre as the most valuable treasure of the spiritual heritage of the Catholic Church(>>).

The famous Belarusian philosopher Uladzimir Konan offers in the rubric Figures to the attention of the readers the article Priest Vinzenz Gadleusky: Philosophical Grounds of the Belarusian Idea(>>).

To the farewell to the sister Yadviha Virshuta is dedicated the material of writer Iryna Zharnasiek Her Destiny Is Like the Whole Epoch which is situated in the rubric In memoriam(>>).

In the rubric Art tells Alaxandr Jarashevich about the history of the icon of the Mother of God from Byalynichy(>>).

The rubric Poetry contents the poems of Marjan Duksa(>>).

To the fundamental work of the candidate of philological science Ales Zhlutka Mindaw, King of Litovia, in Documents and Testimony is dedicated the review written by Zhanna Niekrashevich-Karotkaja. In the rubric On the Bookshelf is also published the review written by Yaugen Usoshyn To the Memory of the Martyr for the book The Epistolation of Saint Jazafat: Collected Documents(>>|>>).

Dominican Piotra Rudkouski publishes in the article Sheath Your Sword his thoughts of the danger of the beginning of atheism as occasion of conversion(>>).

In the rubric Translations begins the publication of the work of Maciej Kasimier Sarbieuski The Pagan Deities, or the Theology, Philosophy of the Nature and Ethics, Politics, Economy, Astronomy and Other Arts and Sciences Recondite in the Myths of the Pagan Theology which was prepared for printing by the famous Belarusian Latin scholar Ales Zhlutka(>>|>>).

Writer Franc Siuko offers to the attention of the readers his story The Sign of Peace which is situated in the rubric Prose(>>).

The new rubric Practical Work acquaints the readers with the article of the cleric of the theological seminary in Pinsk Alaxandr Hryshkievich The History of the Biblical Joseph(>>).

Writer Iryna Zharnaseik offers to the readers The Notes of a Pilgrim written by her after her trip to Rom(>>).

The famous Belarusian poet Danuta Bichel tells in the rubric Art about the painter Mikola Skliar from Hrodna whose work is penetrated with Christian motives(>>).

RESÜMEE

In der Rubrik "Galerie" wird der Artikel des Kunstwissenschaftlers Walery Bujwal "Jan van Eyck. Verkündigung" veröffentlicht, in dem über das Werk des größten Malers Nordeuropas im XV. Jahrhundert, das in der Nationalen Galerie in Washington aufbewahrt wird, erzählt wird(>>).

Im Zusammenhang damit, daß die Katholische Kirche in Belarus das Jahr der Berufung zur Heiligkeit erklärt hat, wird der Aufmerksamkeit der Leser die Überlegung des Apostolischen Administrators der Erzdiözese Minsk und Mogiljow Bischof Antoni Dziemianko unter dem Titel "Der Weg zur Heiligkeit hat keine Hindernisse" abgeboten(>>).

In der Rubrik "Auf dem Bücherregal" wird die Fortsetzung des Buches von Johannes Paul II. "Steht auf, gehen wir!" in der Übersetzung aus dem Polnischen von Kristina Ljalko gedruckt(>>).

In der neuen Rubrik - Ad fontes (Zu den Quellen) - wird der Aufmerksamkeit der Leser der Anfang der Übersetzung in die belarussische Sprache des bekannten Werkes von Thomas von Kempen "Nachfolge Christi" angeboten, die in den 30er Jahren des XX. Jahrhunderts von Stanislaw Grynkewitsch erfüllt wurde(>>|>>).

In der Rubrik "Jubiläen" wird anläßlich des 200. Geburtstages des berühmten belarussischen Malers Napoleon Orda der Artikel von Walery Bujwal gedruckt(>>).

Swjatlana Schejpa erzählt in der Rubrik "Musik" in dem Artikel "Gregorianischer Choral: ein historisches Kommentar" über dieses musikalische Genre als über den wertvollsten Schatz des geistlichen Erbes der Katholischen Kirche(>>).

Der bekannte belarussische Philosoph Uladsimir Konan bietet der Aufmerksamkeit der Leser in der Rubrik "Gestalten" den Artikel "Priester Vinzenz Gadleuski: eine philosophische Begründung der belarussischen Idee" an(>>).

Dem Abschied von der Schwester-Eucharistin Jadwiga Wirschuta ist das Material der Schriftstellerin Iryna Sharnasek "Ihr Schicksal ist wie eine ganze Epoche" gewidmet, das in der Rubrik "In memoriam" veröffentlicht wird(>>).

In der Rubrik "Kunst" erzählt Alexandr Jaraschewitsch über die Geschichte der Gestalt der Gottesmutter von Bjalynitschy(>>).

Die Rubrik "Poesie" enthält die Gedichte von Marjan Duksa(>>).

Der fundamentalen Arbeit des Kandidaten philologischer Wissenschaften Alesj Shlutka "Mindowg, König von Litauen, in Dokumenten und Zeugnissen" ist die Rezension von Shanna Nekraschewitsch-Karotkaja gewidmet. In der Rubrik "Auf dem Bücherregal" wird auch die Rezension von Jaugen Usoshyn "Zum Andenken an den Märtyrer" für das Buch "Die Epistolation des heiligen Jasafat: Sammlung von Dokumenten" gedruckt(>>|>>).

Dominikaner Pjotra Rudkouski veröffentlicht im Artikel "Steck das Schwert in die Scheide" in der Rubrik "Polemik" seine Überlegungen über die Gefahr des Eintritts des Atheismus als Anlaß zur Bekehrung(>>).

In der Rubrik "Übersetzungen" beginnt die Publikation der Arbeit von Mazej Kasimer Sarbeuski "Die Götter der Heiden, oder die Theologie, Philosophie der Natur und Ethik, Politik, Ökonomie, Astronomie und andere Künste und Wissenschaften, die in altertümlichen Mythen der heidnischen Theologie verborgen sind", die vom bekannten belarussischen Latinisten Alesj Shlutka zum Druck vorbereitet wurde(>>|>>).

Schriftsteller Franz Siuko bietet der Aufmerksamkeit der Leser seine Erzählung "Das Zeichen der Ruhe" an, die in der Rubrik "Prosa" enthalten ist(>>).

Die neue Rubrik "Praktikum" macht die Leser mit dem Artikel des Klerikers des Priesterseminars in Pinsk Aljaxandr Gryzkewitsch "Die Geschichte des biblischen Jasep" bekannt(>>).

Schriftstellerin Iryna Sharnasek bietet den Lesern "Die Notizen eines Pilgers" an, die von ihr nach der Reise nach Rom geschrieben wurden(>>).

Die bekannte belarussische Poetin Danuta Bitschel erzählt in der Rubrik "Kunst" über den Grodner Maler Mikola Skljar, dessen Schaffen von christlichen Motiven durchdrungen ist(>>).

PODSUMOWANIE

W rubryce Galeria jest umieszczony artykuł historyka sztuki Waleryja Bujvała Jan van Eyck. Zwiastowanie, w którym opowiada się o płótnie najsłynniejszego malarza Europy Północnej z XV wieku, które obecnie zachowuje się w Nacjonalnej galerii w Washingtonie(>>).

W związku z tym, że rok 2007 w Kościele na Białorusi jest poświęcony powszechnemu powołaniu do świętości, polecamy uwadze Czytelników rozmyślanie Administratora Apostolskiego archidiecezji Mińsko-Mohylewskiej biskupa Antoniego Dziamjanki na temat Na drodze do świętości nie ma przeszkód(>>).

W rubryce Półka na książki jest ciąg dalszy księgi Jana Pawła II Wstańcie, chodźmy! w tłumaczeniu z języka polskiego Krystyny Lalko(>>).

W nowej rubryce Ad fontes, czyli Do źródeł, zaczynamy publikację tłumaczenia na język białoruski słynnego dzieła Tomasza a Kempis De imitatione Christi (O naśladowaniu Chrystusa), dokonanego przez Stanisława Hrynkiewiča w latach 30-ch ubiegłego wieku(>>|>>).

W rubryce Jubileusze w 200. rocznicę urodzin słynnego malarza białoruskiego Napoleona Ordy drukujemy artykuł Waleryja Bujwała, poświęcony temu wielkiemu artyście(>>).

W rubryce Muzyka jest zamieszczony artykuł Chorał gregoriański: komentarz historyczny, w którym autorka Światłana Šejpa opowiada o tym stylu muzycznym jak o najcenniejszym skarbie spuścizny duchowej Kościoła Katolickiego(>>).

Znany filozof białoruski Uładzimir Konan w rubryce Postacie przedstawia uwadze Czytelników artykuł Ksiądz Wincent Hadleuski: uzasadnienie filozoficzne idei białoruskiej(>>).

Pożegnaniu ze ś. p. siostrą eucharystką Jadwigą Wirszutą jest poświęcony materiał literatki Iryny Żarnasiek Jej los, jak cała epoka, zamieszczny w rubryce In memoriam(>>).

W rubryce Sztuka Alaksandr Jarašewicz opowiada o dziejach białynickiego obrazu Matki Bożej(>>).

W rubryce Poezja polecamy wiersze Marjana Duksy(>>).

Fundamentalnej pracy badawczej doktora filologii Alesia Żłutki Mindaw, król Litowii, w dokumentach i świadectwach jest poświęcona recenzja Żanny Niekrašewicz-Karotkaj. Obok jest umieszczona recenzja Jauhiena Usoszyna Pamięci męczennika książki Epistolacja świętego Jozafata: zbiór dokumentów(>>|>>).

Diakon Piotra Rudkouski, dominikanin, w artykule Schowaj miecz, umieszczonym w rubryce Polemika, dzieli się swoimi uwagami na temat niebezpieczestwa ataku ateizmu jako okazji do nawrócenia(>>).

W rubryce Tłumaczenia zaczynamy publikację rozprawy Macieja Kazimiera Sarbieuskiego Bożki poganów, czyli Teologia, filozofia, przyroda i etyka, polityka, ekonomia, astronomia oraz inne sztuki i nauki, ukryte starożytnymi w mitach teologii pogańskiej, przygotowaną do druku znanym łacinistą białoruskim Alesiem Żłutką(>>|>>).

Literat Franc Siuko przedstawia uwadze Czytelników swoje opowiadanie Znak pokoju, zamieszczone w rubryce Proza(>>).

Nowa rubryka Ćwiczenia zaznajamia Czytelnikw z artykułem alumna Międzydiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego im. św. Tomasza z Akwinu Alaksandra Hryckiewiča Historia biblijnego Józefa(>>).

Literatka Iryna Żarnasiek oferuje Czytelnikom Notatki pielgrzyma, powstałe w czasie podróży do Rzymu(>>).

Znana białoruska poetka Danuta Bičel w rubryce Sztuka opowiada o grodzieńskim malarzu Mikołu Sklaru, którego twórczość jest nasiąknięta motywami chrześcijańskimi(>>).


 

 

Design and programming
PRO CHRISTO Studio
Polinevsky V.


Rating All.BY