Home Help
2(40)/2007
CONTENTS | RESÜMEE | PODSUMOWANIE

CONTENTS

In the rubric "Gallery" is published the article written by the arts critic Valery Bujval "Masaccio. The Trinity" which tells about the famous fresco of the great painter which is kept in the catholic church Santa Maria Novella in Florence.(>>)

On the occasion of the 350th anniversary of the martyr death of Andrew Boboli is published the translation of the encyclic of Pope Pius XII "The Invincible Warrior Of Christ" which is dedicated to this saint on the occasion of his death. To the memory of Saint Andrew Boboli is also dedicated the translation of the article of Miroslaw Paciuszkievicz SJ "Saint Andrew Boboli".(>>|>>)

In the rubric "On The Bookshelf" is published the continuation of the book written by John Paul II "Stand Up, Let's Go!" in the translation from the Polish made by Kristina Lalko.(>>)

In the new rubric Ad fontes to the attention of the readers is offered the continuation of the translation into the Belarusian language of the well-known work of Thomas a Kempis "Imitation of Christ" made in the thirties of the XX century by Stanislaw Hrynkievich.(>>)

Father Arkadz Kulyacha offers to the readers the material about the wonder-working icon of the Mother of God of Gudogay and the history of the Order of the Barefoot Carmelites in Gudogay.(>>)

The article of Zhanna Niekrashevich-Karotkaja "Pike In Hand, God In Heart" is dedicated to the figures of the heroes-knights of the Belarusian land in monuments of the Neo-Latin poetry.(>>) Here are situated two extracts of her translations from the poems "Radsiwiliada" and "Karalamahia" of Jan Radwan and Khrystafor Zavisha.(>>|>>)

In the rubric "Translations" is situated the end of the work of Maciej Kasimier Sarbieuski "The Pagan Deities, Or The Theology, Philosophy Of The Nature And Ethics, Politics, Economy, Astronomy And Other Arts And Sciences Recondite By The Ancients In The Myths Of The Pagan Theology" which was prepared for printing by the famous Belarusian Latin scholar Ales Zhlutka.(>>)

On the occasion of the 125th anniversary from the birthday of the People's poet of Belarus Yanka Kupala is published the article of doctor of philosophy, the famous arts critic Uladzimir Konan.(>>)

Poet and translator Uladzimir Skarynkin offers to the readers his further translations from the lyrics of Franchesko Petrarka.(>>)

In the rubric "Faith And Culture" the article "Crisis Of Identity" written by Dominican Piotra Rudkouski is published.(>>)

Writer Franz Siuko offers to the attention of the readers the conversation with the prior of the Vitebsk parish of the Merciful Jesus priest Tadevush Kakhanovich "Fear Of God Is Fear Of Conscience".(>>)

In the rubric "Practical Work" is published the article written by the cleric of the Interdiocesan Major Seminary of St. Thomas Aquinas in Pinsk brother Siargey Tryscen OCD "Prophet Sophonia".(>>)

In the rubric "Poetry" are situated the poems written by Galina Karshaneuskaya.(>>)

"Priest Of God And Victor Hugo" is the title of the new story written by Ales Chobat and published in the rubric "Prose".(>>)

Danuta Bichel offers to the attention of the readers the publication of the letters of the well-known poetess and translator Natallya Arsenneva to her.(>>)

In the rubric "Enlightenment" is situated the material written by Yury Lauryk "Libraries In Belarus In The Middle Of The XVI - The First Half Of The XIX Century".(>>)

RESÜMEE

In der Rubrik "Galerie" wird der Artikel des Kunstwissenschaftlers Walerij Bujwal "Masaccio. Die Drefaltigkeit" gedruckt, wo man von der berühmten Freske des großen Malers, die in der Basilica di Santa Maria Novella in Florenz aufbewahrt wird, erzählt.(>>)

Zum 350. Jahrestag des Märtyrertodes vom heiligen Andrej Bobolja wird die Übersetzung der Enzyklika des Papstes Pio XII. "Der unbesiegbare Kämpfer Christi" veröffentlicht, die dem Heiligen anläßlich des 300. Jahrestages seines Todes gewidmet ist. Dem Andenken an den heiligen Andrej Bobolja ist auch die Übersetzung des Artikels von Miroslaw Paciuszkievicz SJ "Der heilige Andrej Bobolja" gewidmet.(>>|>>)

In der Rubrik "Auf dem Bücherregal" wird die Fortsetzung des Buches von Johannes Paul II. "Steht auf, gehen wir!" in der Übersetzung aus dem Polnischen von Kristina Ljalko gedruckt.(>>)

In der neuen Rubrik Ad fontes wird der Aufmerksamkeit der Leserinnen und Leser die Fortsetzung der Übersetzung in die belarussische Sprache der bekannten Arbeit von Thomas von Kempen "Nachfolge Christi" (De imitatione Christi) angeboten, die in den 30er Jahren des XX. Jahrhunderts von Stanislaw Grynkewitsch gemacht wurde.(>>)

Vater Arkadzj Kuljacha bietet den Leserinnen und Lesern das Material über die wundertätige Ikone der Gottesmutter von Gudogaj und die Geschichte des Ordens der Barfüßgen Karmeliten in Gudogaj an.(>>)

Der Artikel von Shanna Nekraschewitsch-Karotkaja "Pike in der Hand, Gott im Herzen" ist den Gestalten der Helden-Ritter auf der belarussischen Erde in Denkmälern der neulateinischen Poesie gewidmet.(>>) Ebenda sind zwei Ausschnitte ihrer Übersetzungen aus den Poemen "Radziwiliada" und "Karalamachija" von Jan Radwan und Khrystafor Zavisha gedruckt.(>>|>>)

In der Rubrik "Übersetzungen" befindet sich das Ende der Arbeit von Maciej Kasimier Sarbieuski "Die Götter der Heiden, oder Theologie, Philosophie der Natur und Ethik, Politik, Ökonomie, Astronomie und andere Künste und Wissenschaften, die von den Alten in altertümlichen Mythen der heidnischen Theologie verborgen wurden", die vom bekannten belarussischen Latinisten Alesj Shlutka zum Druck vorbereitet wurde.(>>)

Zum 125. Geburtstag des Volkspoeten von Belarus Janka Kupala wird der Artikel von Doktor der Philosophie, dem bekannten Literaturwissenschaftler Uladsimir Konan gedruckt.(>>)

Poet und Übersetzer Uladzimir Skarynkin bietet den Leserinnen und Lesern seine weiteren Übertragungen der Lyrik von Franchesko Petrarka an.(>>)

In der Rubrik "Glaube und Kultur" wird der Artikel "Identitätskrise" von Dominikaner Pjotra Rudkouski gedruckt.(>>)

Schriftsteller Franz Siuko bietet der Aufmerksamkeit der Leserinnen und Leser das Gespräch mit dem Vorsteher der Witebsker Gemeinde des Barmherzigen Jesus Priester Tadevush Kakhanovich "Gottesfurcht ist die Furcht vor dem Gewissen" an.(>>)

In der Rubrik "Praktikum" wird der Artikel von Kleriker des Hohen Zwischendiözesenpriesterseminars des Heiligen Thomas von Aquin in Pinsk Bruder Siargej Tryszenj OCD "Prophet Sophonia" gedruckt.(>>)

In der Rubrik "Poesie" befinden sich die Gedichte von Galina Karshaneuskaja.(>>)

"Priester Gottes und Victor Hugo" ist der Titel der neuen Erzählung von Alesj Tschobat, die in der Rubrik "Prosa" veröffentlicht wird.(>>)

Danuta Bitschelj bietet der Aufmerksamkeit der Leserinnen und Leser die Publikation der Briefe der bekannten Poetin und Übersetzerin Natallja Arsennewa an sie an.(>>)

In der Rubrik "Aufklärung" befindet sich das Material von Jury Lauryk "Bibliotheken in Belarus in der Mitte des XVI. - 1. Hälfte des XIX. Jh.".(>>)

PODSUMOWANIE

W rubryce Galeria drukujemy artykuł historyka sztuki Waleryja Bujvała Masaccio. Tröjca Święta, w ktörym opowiada się słynnym fresku tego wielkiego artysty z kościoła Santa Maria Novella we Florencji.(>>)

W 350. rocznicę śmierci męczeńskiej św. Andrzeja Boboli, którą poniósł na ziemi białoruskiej, drukujemy tłumaczenie encykliki papieża Piusa XII Invicti athletae Christi na 300-lecie śmierci męczeńskiej świętego. Pamięci św. Andrzeja Boboli jest również poświęcone tłumaczenie artykułu Mirosława Paciuszkiewicza Święty Andrzej Bobola.(>>|>>)

W rubryce Płka na książki polecamy Czytelnikom ciąg dalszy księgi Jana Pawła II Wstańcie, chodźmy! w tłumaczeniu z języka polskiego Krystyny Lalko.(>>)

W rubryce Ad fontes drukujemy ciąg dalszy tłumaczenia na język białoruski słynnego dzieła Tomasza a Kempis De imitatione Christi (O naśladowaniu Chrystusa), dokonanego przez Stanisława Hrynkiewiča w latach 30-ch ubiegłego wieku.(>>)

Ojcec Arkadź Kulacha, karmelita bosy, w swoim artykule opowiada o cudownym obrazie Matki Boskiej Hudahajskiej i o dziejach zakonu karmelitów bosych w Hudahaju.(>>)

Artykuł Żanny Niekraševič-Karotkaj pod tytułem Z dzidą w ręku, z Bogiem w sercu jest poświęcony postaciom rycerzy-bohaterów ziemi białorzskiej w pomnikach poezji nowołacińskiej. (>>)Obok są umieszczone dwa fragmenty z poematu Radziwiliada Jana Radwana i Karalamachia Krzysztofa Zawiszy w jej tłumaczeniu.(>>|>>)

W rubryce Tłumaczenia drukujemy zakończenie rozprawy Macieja Kazimiera Sarbieuskiego Bożki poganów, czyli Teologia, filozofia, przyroda i etyka, polityka, ekonomia, astronomia oraz inne sztuki i nauki, ukryte starożytnymi w mitach teologii pogańskiej, przygotowanej do druku znanym łacinistą białoruskim Alesiem Żutką.(>>)

Z okazji 125. rocznicy urodzin wieszcza białoruskiego Janki Kupały drukujemy artykuł wybitnego literaturoznawcy doktora filozofii Uładzimira Konana.(>>)

Poeta i tłumacz Uładzimir Skarynkin propronuje Czytelnikom swoje kolejne przerobienia z liryki Francesca Petrarki.(>>)

W nowej rubryce Wiara & kultura drukujemy artykuł Piotra Rudkouskiego OP Kryzys tożsamości.(>>)

Pisarz Franc Siuko przedstawia uwadze Czytelników rozmowę z proboszczem parafii Jezusa Miłosiernego w Witebsku ks. Tadeuszem Kochanowiczem, która jest zatytułowana Strach Boży jest strachiem przed sumieniem.(>>)

W rubryce Ćwiczenia jest umieszczony artykuł alumna Międzydiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego im. św. Tomasza z Akwinu w Pińsku brata Siarhieja Tryścienia OCD Prorok Sofoniasz.(>>)

W rubryce Poezja polecamy wiersze Haliny Karżanieuskaj.(>>)

Ksiądz Bosko i Victor Hugo jest zatytułowane nowe opowiadanie Alesia Czobata, ukazujące się w rubryce Proza.(>>)

Danuta Bičel przedstawia Czytelnikom listy do niej znanej poetki i tłumaczki Natalli Arsienniewaj.(>>)

W rubryce Oświata jest umieszczona publikacja Juryja Łauryka Biblioteki na Biełarusi w środku XVI wieku pierwszej połowie XIX wieku.(>>)


 

 

Design and programming
PRO CHRISTO Studio
Polinevsky V.


Rating All.BY