Home Help
3(65)/2013
CONTENTS | RESÜMEE | PODSUMOWANIE

CONTENTS

This issue begins with the extract from the encyclical of Pope Francis Lumen Fidei (The Light of Faith).

Polish theologian Jan Kloczowski OP in his article Where do you put down roots? discusses the biblical radicalism.

We also continue to publish the translation of the work by Stephan Svyazhauski Saint Thomas, re-read, made by A. Zhlutka, Section IX Gods Relations to the World.

The article Between the Catholics and the Orthodox by historian A. Shpunt is dedicated to complicated person of Janusz Radziwill and his work.

We finish publishing the article Angels in Search of You... by literary critic E. Liavonava where she interestingly considers the concept of an angel in the works of Austrian poet Rainer Maria Rilke. Joseph Dashchynski and his Litany to the Vostraya Brama (Gate of Dawn) is the title of article by S. Nemagay where she tells the readers about one of the greatest musical works of the talented composer.

Art historian V. Buival in the column Galereyka tells the readers about the world-famous work of Italian painter Francesco Guardi The Doge Is Going to the Church of Santa Maria della Salute.

Article From the Cohort of Revivalists: Advard Budzka by I. Samatoy is dedicated to the interesting person of humble Belarusian publisher.

Belarusian Trail of the Carmelites in Krakow is the title of an interview of I. Lapato with archivist of the Carmelite order of the ancient rules Sh. Sulecki.

Article by M. Scoble With a Bible in the Basket is dedicated to the memory of Belarusian poet Mikola Arochka. Here you will also find his poems.

In column Poetry we offer to our readers poems by L. Galubovich and S. Sys.

The Four Loves is the title of the work by English writer and theologian C. S. Lewis, we propose an excerpt from this work translated by Y. Shedzko.

In column Prose we publish new works by D. Bichel and U. Siuchykau.

Article Golden Honey of the Past by restorer and collector I. Surmacheuski is dedicated to the mastery of art photography.

Mini sketch Gates of Faith, Eternity and Love by Y. Garbinski is dedicated to the church of St. John the Baptist in the town of Kamai. Local historian I. Draunitski in his article Artist of the House of Romer writes about this church and its place in the art.

Artist poster U. Krukouski in the essay Seek and You Will Find... encourages researchers of art to more fruitful search and analysis of the inheritance of little-known artists.

Graduate student Y. Milash in the article The Tradition of Honoring the Cross by the Belarusians at the End of the 19th Century writes about one of the most important Christian practices.

RESÜMEE

Diese Nummer der Zeitschrift beginnt mit dem Auszug aus der Enzyklika des Heiligen Vaters Franziskus Lumen Fidei (Das Licht des Glaubens).

Im Artikel "Wo man 'Wurzeln schlägt'?" reflektiert der polnische Theologe Jan Klatschouski OP über den biblischen Radikalismus.

Fortgesetzt wird die Veröffentlichung des von A. Shlutka übersetzten Werkes "Heiliger Thomas, neu gelesen" von Stefan Swjashauski - Abschnitt IX "Gottes Verhältnis zur Welt"

Der komplizierten Gestalt und Tätigkeit von Janusz Radsiwill ist der Artikel "Zwischen den Katholiken und den Orthodoxen" des Geschichtswissenschaftlers A. Spunt gewidmet.

Veröffentlicht ist das Ende des Artikels "Die Engel auf der Suche nach dir" von der Literaturwissenschaftlerin J. Ljavonawa, wo das Konzept des Engels im Schaffen des österreichischen Poeten R.M. Rilke auf interessante Weise behandelt wird.

"Jusaf Daschtschynki und seine Litanei an Vostraja Brama" heißt der Artikel von S. Nemagaj, in dem über eines der hervorragendsten Musikwerke des talentierten Komponisten berichtet wird.

Der Kunstwissenschaftler W. Bujwal erzählt in der Rubrik "Kleine Galerie" über das bekannte Werk des italienischen Künstlers Francesco Guardi "Der Doge begibt sich in den Dom Santa Maria della Salute".

Der interessanten Gestalt des bescheidenen belarussischen Herausgebers, eines der Autoren der belarussischen Zeitung "Nasha Niva", ist der Artikel "Aus der Reihe der Erneuerer: Adward Budsjka" von I. Samatoy gewidmet.

"Die belarussische Spur der Karmeliten in Krakau" heißt das Interview von I. Lapato mit S. Sulezki, dem Archivisten des Karmeliterordens der alten Observanz.

Dem Andenken an den belarussischen Poeten Mikola Arotschka ist der Artikel "Mit der Bibel im Korb" von M. Skobla gewidmet. Hier sind auch die Gedichte des Poeten gedruckt.

In der Rubrik "Poesie" werden den LeserInnen die Gedichte von L. Galubowitsch und S. Sys präsentiert.

"Vier Arten der Liebe" heißt das Werk des englischen Schriftstellers und Theologen C.S. Lewis, dessen Fortsetzung in der Übersetzung von J. Schedsjko gedruckt wird.

Die Rubrik "Prosa" enthält neue Werke von D. Bitschel und U. Siutschykau.

Der Meisterschaft der Kunstfotografie ist der Artikel "Der goldgelbe Honig des Vergangenen" des Restaurators und Sammlers I. Surmatscheuski gewidmet.

Die Miniskizze "Das Tor des Glaubens, der Ewigkeit und der Liebe" von J. Garbniski ist der katholischen Kirche des Heiligen Johannes des Täufers im Ort Kamai gewidmet. Über dieselbe katholische Kirche und ihre Verkörperung in der Kunst schreibt der Heimatkundler I. Draunizki im Artikel "Der Künstler aus der Dynastie der Romers".

Der Plakatmaler U. Krukouski ruft im Essay "Suchet und findet" die Kunstforscher dazu auf, das Erbe der wenig erforschten Künstler intensiver zu suchen und zu analysieren.

Die Aspirantin J. Milasch berichtet im Beitrag "Die belarussischen Traditionen der Verehrung des Kreuzes Ende des XIX. Jh." über einen der wichtigsten christlichen Bräuche.

PODSUMOWANIE

Bieżący numer czasopisma otwiera fragment encykliki Ojca Świętego Franciszka Lumen fidei (Światło wiary).

W artykule "Dokąd puszczasz korzenie?" polski teolog o. Jan Andrzej Kłoczowski OP rozmyśla na temat radykalizmu biblijnego.

Na dalszych stronach zamieszczony jest kolejny, IX rozdział pracy Stefana Świeżawskiego "Święty Tomasz na nowo odczytany" w tłumaczeniu A. Żłutki.

Artykuł historyka A. Szpunta "Między katolikami a prawosławnymi" został poświęcony postaci i działalności Janusza Radziwiłła.

Drukujemy zakończenie artykułu E. Lawonowej "Aniołowie w poszukiwaniu ciebie...", w którym z ciekawego punktu widzenia jest rozpatrywana koncepcja anioła w twórczości austriackiego poety R. M. Rilke.

W artykule: "Józef Daszczyński i jego Ostrobramska litania", S. Niemagaj, omawia jeden z najbardziej znanych utworów muzycznych tego utalentowanego kompozytora.

Znawca sztuki, Walery Bujwał, w rubryce "Galerejka", przedstawia znane powszechnie dzieło, Włocha Francesco Guardi "Wizyta doży w kościele Santa Maria della Salute".

Ciekawej postaci skromnego białoruskiego wydawcy poświęcony został artykuł I. Samat: "Z kohorty walczących o odrodzenie: Adward Budźka".

"Białoruski ślad karmelitów w Krakowie" - to tytuł wywiadu I. Łopato z archiwistą zakonu karmelitów dawnej obserwancji (trzewiczkowych) Sz. Suleckim.

Pamięci białoruskiego poety Mikołaja Aroczki został poświęcony artykuł M. Skobły: "Z Biblią w koszyku". Zostały zamieszczone także wybrane wiersze poety.

Rubryka "Poezja" zawiera wiersze L. Hałubowicza i S. Sysa.

"Cztery miłości" - to tytuł utworu angielskiego pisarza C. S. Lewisa; ciąg dalszy tej lektury proponujemy czytelnikom w tłumaczeniu J. Szedźko.

W rubryce "Proza" znajdują się nowe utwory D. Biczel i U. Siuczykawa.

Sztuce fotografii został poświęcony artykuł restauratora i kolekcjonera I. Surmarczewskiego "Złocisty miód przeszłości".

Refleksja J. Garbińskiego pt. "Bramy wiary, wieczności i miłości" jest poświęcona kościołowi świętego Jana Chrzciciela w miejscowości Kamaje. O kościele tym i jego miejscu, jakie zajmuje w sztuce, pisze krajoznawca I. Draunicki w artykule "Artysta z dynastii Romerów".

W eseju "Szukajcie, a znajdziecie..." plakacista U. Krukowski nawołuje badaczy sztuki by bardziej owocnie szukać i analizować dorobek twórców ojczystych.

Aspirantka J. Miłosz w artykule "Tradycje uszanowania krzyża przez Białorusinów w końcu XIX w." pisze o jednym z ważnych zwyczajów chrześcijańskich.


 

 

Design and programming
PRO CHRISTO Studio
Polinevsky V.


Rating All.BY