Home Help
1(83)/2018
CONTENTS | RESÜMEE | PODSUMOWANIE

CONTENTS

We open the new issue of the quarterly magazine "Our Faith" with the article "To the Apostolic Threshold" by Metropolitan Tadeusz Kondrusiewicz about the visit ad limina Apostolorum of Belarusian bishops to the Pope (January 31 February 2, 2018).

Art critic N. Usava offers the readers her article "Three Images of Magdalene as a Way to Christian Perfection", dedicated to the figure of one of the most famous saints.

Doctor of Philology Zh. Nekrashevich-Karotkaya in her article "Allusions to the Epistle of Paul the Apostle in the Poem by Mikalay Gusouski The Life and Deeds of St. Hyacinth" explores one of the unique spiritual monuments of ancient Belarusian literature.

Interview of E. Dzvinskaya with deputy director of the National Library of Belarus A. Susha "The Word of Frantishak Skaryna Sounds Around the World" is dedicated to the 500th anniversary of Belarusian book printing.

Father Y. Sanko and architect A. Yaromenka in their article "Minsk Necropolis Zalataja Gorka" talk about the dramatic history of one of the most famous holy sites in Minsk.

Well-known collector and restorer I. Surmacheuski in his article "Paleski Iconostasis" writes about the unique folk icons.

Article by A. Krasouski "The Belarusian Language in the Church in Fashchauka" is dedicated to urgent for the Church and society language issues.

In his article "Dominican Convent Library in Niasvizh" Y. Lauryk describes the rich collections of books collected by the Dominicans.

Writer I. Zharnasiek in her notes "Drifting Ice of Our Days" recalls her family's history, in the fate of which there were the dramatic fates of many Belarusians reflected.

Writer K. Lalko offers the readers her translation of poems by the famous Polish theologian and poet E. Szymik.

Here we also publish verses of the famous Ukrainian poet D. Paulychko "About Bethlehem I sang to the Lord...", which were recreated by poet M. Skobla.

Literary critic V. Zhybul in her article "The Heart Sings the Requiem..." writes about the dramatic fate and unknown poems of Belarusian writer Y. Bieganskaya. Here for the first time we publish verses from her literary heritage.

In column "Prose" we place the next excerpts from the series "Stories by Uladzia" by writer U. Siuchykau.

V. Loika in her article "The Voice That Lives in Us" writes about the work of Nobel Prize-winner Sigryd Undset.

L. Kaminskaya in her essay "Reaching Kalozha" writes about the new book of Belarusian State Prize-winner, the famous poetess D. Bichel.

Well-known folklorist U. Vasilevich in his article "The Young Lady from the Village of Kamarovichy" tells the story of the almost forgotten today in Belarus writer E. Yalenskaya and her creativity. We also publish an excerpt from the essay by E. Yalenskaya "Calvary near Vilnia" (1903), translated from Polish.

Historian A. Shpunt in his article "Rudaminy-Dusiatskiya Are Glorious Sons of Fatherland" interestingly talks about one of the most famous noble families in Belarus.

RESÜMEE

Die neue Ausgabe der Vierteljahreszeitschrift Nasa vera (Unser Glaube) beginnt mit dem Artikel An die apostolische Schwelle des Metropoliten Tadeusz Kondrusiewicz über den Besuch ad limina Apostolorum der belarussischen Bischöfe beim Papst (31.01. 07.02.2018).

Die Kunstwissenschaftlerin N. Usawa präsentiert den Leserinnen und Lesern den Artikel Drei Darstellungen von Magdalena als Weg zur christlichen Vollkommenheit, der einer der bekanntesten Heiligen gewidmet ist.

Die Doktorin der philologischen Wissenschaften S. Nekraschewitsch-Karotkaja erforscht im Artikel Allusionen auf die Botschaften des Apostels Paulus im Poem Über das Leben und die Heldentaten des heiligen Hyazinth von Mikalaj Gusouski eines der einzigartigen spirituellen Denkmäler der altertümlichen belarussischen Literatur.

Dem 500. Jahrestag des belarussischen Buchdruckes ist das Interview Die Worte von Franzischak Skaryna ertönen in der ganzen Welt gewidmet, in dem E. Dswinskaja mit A. Suschy, dem stellvertretenden Direktor der Nationalbibliothek von Belarus, spricht.

Der Priester J. Sanjko und der Architekt A. Jaromenka berichten im Beitrag Die Minsker Nekropole Salataja Gorka über die dramatische Geschichte eines der bekanntesten heiligen Orte in Minsk.

I. Surmatscheuski, ein bekannter Sammler und Restaurator, schreibt im Artikel Die Ikonostase von Polesien über einzigartige Volksdarstellungen.

Der Artikel Die belarussische Sprache in der katholischen Kirche in Faschtschauka von A. Krasouski behandelt sprachliche Fragen, die für die Katholische Kirche und für die Gesellschaft immer aktuell sind.

Der Artikel Die Bibliothek des Dominikanerkonventes in Njaswish von J. Lauryk handelt von den reichen Büchersammlungen der Dominikaner.

Die Schriftstellerin I. Sharnasek erinnert sich in den Aufzeichnungen Der Eisgang unserer Tage an die Geschichte ihrer Familie, in deren Schicksal die dramatischen Schicksale vieler Belarussinnen und Belarussen ihre Wiederspiegelung gefunden haben.

Die Schriftstellerin K. Lialko präsentiert den Leserinnen und Lesern ihre Übersetzungen der Gedichte des Priesters J. Szymik, eines berühmten polnischen Theologen und Poeten.

Veröffentlicht sind auch die Gedichte des bekannten ukrainischen Poeten D. Paulytschka Über Bethlehem sang ich für Gott, übersetzt von dem Poeten M. Skobla.

Über das dramatische Schicksal und die unbekannten Gedichte der belarussischen Schriftstellerin J. Bjaganskaja schreibt der Literaturwissenschaftler V. Shybul im Artikel Das Herz singt ein Requiem Hier sind zum ersten Mal Gedichte aus ihrem literarischen Erbe publiziert.

Die Rubrik Prosa enthält weitere Auszüge aus dem Zyklus Vlads Geschichten des Schriftstellers U. Siutschykau.

Über das Schaffen der Nobelpreisträgerin Sigrid Undset reflektiert die Schriftstellerin W. Lojka im Artikel Die Stimme, die ins uns lebt.

L. Kaminskaja schreibt im Essay Nach Kalosha kommen über das neue Buch von D. Bitschel, einer bekannten Poetin und Staatspreisträgerin.

Der bekannte Folklorist U. Wasilewitsch berichtet im Artikel Fräulein aus dem Dorf Kamarowitschy über die heutzutage in Belarus fast vergessene Schriftstellerin E. Jalenskaja und deren Schaffen. Hier ist ein aus dem polnischen übersetzter Auszug aus dem Essay Kalvarienberg bei Wilno (1903) von E. Jalenskaja veröffentlicht.

Der Geschichtswissenschaftler A. Spunt berichtet im Artikel Die Rudaminy-Dusjazkije berühmte Söhne des Vaterlandes Interessantes über ein berühmtes Adelsgeschlecht von Belarus.

PODSUMOWANIE

Niniejszy numer kwartalnika Nasza wiara rozpoczyna się artykułem metropolity Tadeusza Kondrusiewicza Do progów Apostołów o wizycie ad limina Apostolorum biskupów białoruskich (31.0107.02.2018) do Papieża.

Znawca sztuki N. Usawa proponuje uwadze czytelników art. Trzy obrazy Magdaleny jako droga do chrześcijańskiej doskonałości, poświęcony sylwetce jednej z najbardziej znanych świętych.

Doktor filologii Ż. Niekraszewicz-Karotkaja w art. Aluzje na Listy Apostoła Pawła w poemacie Mikołaja Hussowskiego O życiu i czynach świętego Jacka bada jeden z unikalnych zabytków duchowych literatury starobiałoruskiej.

500-leciu drukarstwa białoruskiego poświęcony został wywiad Słowo Franciszka Skaryny brzmi po całym świecie, który E. Dźwińska przeprowadziła z A. Suszą, zastępcą dyrektora Białoruskiej Biblioteki Narodowej.

Ks. J. Sańko i architekta A. Jaromienka w art. Mińska nekropolia Złota górka opowiadają o dramatycznej historii jednego z najbardziej znanych świętych miejsc w Mińsku.

Znany kolekcjoner, restaurator I. Surmaczeuski w art. Poleski ikonostas pisze o unikalnych obrazach ludowych.

Art. A. Krasouskiego Język białoruski w kościele faszczówskim poświęcony został zawsze aktualnym dla Kościoła i społeczeństwa kwestiom językowym.

W art. J. Łauryka Biblioteka konwentu dominikańskiego w Nieświeżu opowiada się o bogatym zbiorze książek, zebranym przez dominikanów.

Pisarka I. Żarnasiek w notatkach Dni naszych spływ lodowy wspomina o historii swojej rodziny, w której losie odbiły się dramatyczne losy wielu Białorusinów.

Pisarka K. Lalko proponuje uwadze czytelników swoje tłumaczenia wierszy znanego polskiego teologa, poety J. Szymika.

Drukują się też wiersze znanego ukraińskiego poety D. Pawłyczki O Betlejemie śpiewałem Panu, które przetłumaczył poeta M. Skobła.

O dramatycznym losie i nieznanych wierszach J. Biegańskiej pisze literaturoznawca W. Żybul w art. Serce śpiewa requiem. Tutaj również po raz pierwszy drukują się wiersze z jej spuścizny literackiej.

W rubryce Proza zamieszczone zostały kolejne fragmenty z cyklu Historie Uładzia pisarza U. Siuczykawa.

O twórczości laureatki Nagrody Nobla Sigrid Undset rozważa pisarka W. Łojka w art. Głos, który żyje w nas.

L. Kamińska w eseju Dojść do Kałoży pisze o nowej książce laureatki Państwowej Nagrody Białorusi, znanej poetki D. Biczel.

Znany folklorysta U. Wasilewicz w art. Panienka ze wsi Kamarowicze opowiada o prawie zapomnianej dziś na Białorusi pisarce E. Jeleńskej i jej twórczości. Tutaj również drukuje się fragment ze szkica E. Jeleńskiej Kalwaria pod Wilnem (1903) w tłumaczeniu z języka polskiego.

Historyk A. Szpunt w art. Rudominowie-Dusiaccy sławni synowie Ojczyzny ciekawie opowiada o jednym ze słynnych szlacheckich rodów Białorusi.


 

 

Design and programming
PRO CHRISTO Studio
Polinevsky V.


Rating All.BY