Home Help
2(84)/2018

֨?

, ֲ

² ²

ʲ

Dz ˲

ղ


In memoriam

Ͳ
˳Ͳ Ѳ

ֲ

CONTENTS | RESÜMEE | PODSUMOWANIE

CONTENTS

We begin the new issue of the quarterly magazine "Our Faith" with the publication of the treatise of St. John of the Cross "The Ascent of Mount Carmel" (translated from Spanish by S. Gresvi).

In column "Discussion" we print two articles from the magazine W drodze, concerning the sensational exhortation of Pope Francis "Amoris Laetitia" ("New Susceptibility of the Church?" and "The Flock Knows Where to Go").

We continue to publish the translation from English (by Y. Shedzko) of "The Four Loves" by C.S. Lewis (Section VI, Charity).

Historian A. Shpunt offers the readers his article "Princess Magdalena Radziwiłł Is a Great Belarusian Maecenas".

In column "Art" a well-known collector and restorer I. Surmacheuski in his article "Paleski Iconostasis" writes about the unique folk icons (continuation).

Article "Salesian Atlantis on the Belarusian Land" by deacon A. Lyashneuski SDB is dedicated to the first church of St. John Bosco in the PolishLithuanian Commonwealth.

In article by Y. Lauryk "The History of the Library of the Bernardine Convent in Budslau" the author tells the story of one of the most interesting monastery book collections in Belarus.

Article "Hildegard of Bingen" by abbess Marie-Christine Rasion of the Benedictine monastery in Liège (Belgium) acquaints readers with the figure of the woman who Saint Bernard called "Mater et Magistra" (translated from French by A. Tihanava).

In column "Poetry" we print verses by M. Duksa and A. Sprynchan.

In the essay "The Barn from My Happy Childhood" D. Bichel writes about her native land.

H. Shauchenka writes about new book of poems by Jan Twardowski "Pass It On" translated into Belarusian by K. Lalko ("Pro Christo", 2018).

Parting words by K.Lalko are dedicated to the memory of the talented Belarusian folklorist A. Lis.

A well-known folklorist U. Vasilevich in his article "From the Cohort of Initiators" tells the readers about the famous Belarusian scientists, two brothers Konstanty and Eustachy Tyszkiewicz, who laid the foundations of museum work in Belarus.

Literary crictic I. Bagdanovich offers the readers a translation of the story by Polish-Belarusian writer G. Puzynina "Pros and Cons".

Artist M. Kupava in his article "Day of Medical Worker of Belarus" talks about Francysk Skaryna as a talented doctor of medicine. Article by V. Ravinski "Doctor Francysk Skaryna and his time" is dedicated to the same topic.

Doctor of Arts T. Gabrus in her article "Wooden Basilicas in Belarus" tells about one of the most interesting forms of sacred architecture.

RESÜMEE

Die neue Ausgabe der Vierteljahreszeitschrift Nasa vera (Unser Glaube) beginnt mit der Publikation des Traktates des heiligen Johannes vom Kreuz Aufstieg auf den Berg Karmel (aus dem Spanischen von S. Greswi; Fortsetzung).

In der Rubrik Diskussion sind zwei Beiträge aus der Zeitschrift W drodze veröffentlicht, die dem spektakulären nachsynodalen Schreiben des Papstes Franziskus Amoris laetitia gewidmet sind: Eine neue Wahrnehmung der Katholischen Kirche? und Die Herde weiß, wohin zu gehen ist.

Fortgesetzt wird die Publikation der Übersetzung des Buches Vier Arten der Liebe von C.S. Lewis (Abschnitt VI Barmherzige Liebe, aus dem Englischen von J. Schedsjko).

Der Historiker A. Spunt präsentiert den Leserinnen und Lesern den Artikel Fürstin Magdalena Radsiwill eine große belarussische Mäzenatin.

In der Rubrik Kunst berichtet I. Surmatscheuski, ein bekannter Sammler und Restaurator, im Artikel Die Ikonostase von Polesien über einzigartige volkstümliche Ikonen (Fortsetzung der Publikation).

Der Geschichte der Kirche des heiligen Johannes von Gott, der ersten katholischen Kirche auf dem Territorium der Rzeczpospolita, ist der Artikel Die salesianische Atlantis auf belarussischem Boden des Priesters A. Ljaschneuski SDB gewidmet.

Der Artikel J. Lauryk Die Geschichte der Bibliothek des Budslawer Konventes der Bernhardinermönche handelt von einer der interessantesten klösterlichen Büchersammlungen in Belarus.

Der Artikel Hildegard von Bingen von Marie-Christine Rocien, der Äbtissin des Benediktinerklosters in Lüttich (Belgien), macht die Leserinnen und Leser mit der Frau bekannt, die der heilige Bernhard Mater et Magistra genannt hat (aus dem Französischen von A. Zichanawa).

Die Rubrik Poesie enthält Gedichte von M. Duksa und A. Spryntschan.

Im Essay Eine kleine Scheune aus meiner glücklichen Kindheit schreibt D. Bitschel über ihre heimische Umgebung.

Über den neuen Lyrikband Erzählt es weiter des Priesters Jan Twardowski in der belarussischen Übersetzung von K. Lialko (Pro Christo, 2018) schreibt G. Schautschenka.

Dem Andenken an A. Lis, den begabten belarussischen Folkloristen, ist das Abschiedswort Ein Lied beginnen von K. Lialko gewidmet.

U. Wassilewitsch, ein bekannter Folklorist, berichtet im Artikel Aus der Riege der Wegbereiter über die berühmten belarussischen Wissenschaftler, die Brüder Kastanzin und Jaustach Tyschkewitsch, die gemeinsam die Grundlagen der Museumskunde in Belarus entwickelt haben.

Die Literaturwissenschaftlerin I. Bagdanowitsch präsentiert den Leserinnen und Lesern ihre Übersetzung der Erzählung Für und wider der polnischsprachigen belarussischen Schriftstellerin G. Pusynja.

Der Maler M. Kupawa reflektiert im Artikel Der Tag des medizinischen Mitarbeiters in Belarus über Franzischak Skaryna als begabten Arzt und Doktor der Medizin. Demselben Thema ist der Artikel Der Arzt Franzischak Skaryna und seine Zeit von M. Rawinski gewidmet.

Die Doktorin der Kunstwissenschaft T. Gabrusj erzählt im Artikel Hölzerne Basiliken in Belarus über eine der interessantesten Arten der sakralen Baukunst.

PODSUMOWANIE

Niniejszy numer kwartalnika Nasza wiara rozpoczyna się publikacją traktatu św. Jana od Krzyża Droga na Górę Karmel (tłum. z języka hiszpańskiego S. Hreswi; ciąg dalszy).

W rubryce Dyskusja drukują się dwa artykuły czasopisma W drodze poświęcone głośnej adhortacji papieża Franciszka Amoris laetitia (Nowa wrażliwość Kościoła? i Stado wie, dokąd ma iść).

Kontynuujemy publikację pracy C. S. Lewisa Cztery miłości (rozdział V Miłość Boga i bliźniego, tłum. z języka angielskiego J. Szedźko).

Historyk A. Szpunt proponuje uwadze czytelników art. Księżna Magdalena Radziwiłłowa wielka białoruska mecenaska.

W rubryce Sztuka znany kolekcjoner, restaurator I. Surmaczeuski w art. Poleski ikonostas pisze o unikalnych obrazach ludowych (dalszy ciąg publikacji).

Historii pierwszego w Rzeczy Pospolitej kościoła św. Jana Bosko poświęcony został art. diakona A. Lasznieuskiego SDB Salezjańska Atlantyda na ziemi białoruskiej.

W art. J. Łauryka Historia biblioteki konwentu budsławskiego ojców bernardynów opowiada się o jednym z najciekawszych klasztornych zbiorów książek na Białorusi.

Art. przeoryszy klasztora benedyktynek w Liège (Belgia) Marie-Christine Rossion Hildegarda z Bingen zapoznaje czytelników z postacią kobiety, którą święty Bernard nazywał Mater et Magistra (tłum. z języka francuskiego A. Cichanawaj).

W rubryce Poezja umieszczone zostały wiersze M. Duksy i A. Sprynczan.

W eseju Spichlerzyk mojego dzieciństwa D. Biczel pisze o swojej miejscowości rodzinnej.

H. Szauczenka pisze o nowej książce wierszy wybranych ks. Jana Twardowskiego Powiedzcie to dalej z tłumaczeniem na język bałoruski K. Lalko (Pro Christo, 2018).

Pamięci utalentowanego białoruskiego folklorysty A. Lisa poświęcone zostało pożegnalne słowo K. Lalko.

Znany folklorysta U. Wasilewicz w art. Z kohorty założycieli pisze o słynnych białoruskich naukowcach braciach Konstantym i Eustachym Tyszkiewiczach, którzy razem zakładali podstawy muzealnictwa na Białorusi.

Literaturoznawca I. Bahdanowicz proponuje uwadze czytelników własne tłumaczenie opowiadania polskojęzycznej pisarki Białorusi XIX wieku G. Puzyninej Za i przeciw.

Malarz M. Kupawa w art. Dzień pracownika służby zdrowia rozważa o Franciszku Skarynie jako utalentowanym lekarze, doktorze medycyny. Temu tematowi poświęcony został również art. W. Rawińskiego Lekarz Franciszek Skaryna i jego czas.

Doktor historii sztuki T. Habruś w art. Drewniane bazyliki Białorusi opowiada o jednym z najciekawszych rodzajów budownictwa sakralnego.


 

 

Design and programming
PRO CHRISTO Studio
Polinevsky V.


Rating All.BY