Home Help
4(46)/2008
Ad Fontes

& CULTURA

˲

˲ Ͳ

ֲ

ʲ

ջ

In memoriam

˲

˲
Pro Christo

...
ʳ

Ͳ

CONTENTS | RESÜMEE | PODSUMOWANIE

CONTENTS

Summary This issue of the magazine starts with the article "Diego Velazquez. The Worship of the Wise" by V.Bujval. The author writes about one of the masterpieces of the great Spanish artist.(>>)

The final part of the encyclical of Benedict XVI Spe salvi is published.(>>)

Priest doctor Jan Gurski, professor of Slionski University in Katavicy, offers to readers' attention the article "Catholic Church and other religions in the framework of globalisation and secularisation". The author reflects on the topical problem of relationship among various religions.(>>)

The "Ad fontes" section offers the continuation of the translation of the famous work by Tomas Kempijski "Following Christ", made by Stanislaw Grynkievicz in 1930-th.(>>)

In the rubric "The Year of God's Word" the article by priest Andrej Zajchyk "Evangelist Jan" is published. The author writes about the work of this apostle.(>>)

The "Translation" section comprises the continuation of "Flowers" by Saint Francis, which was translated from Italian by the candidate of philological science Aksana Danilchyk.(>>)

The "Faith and culture" section publishes the article by Piotr Rudkouski OP "Grandeur and weakness of conscience" (part 2). The author reflects on the role of religious obedience in the formation of conscience.(>>)

The "Art" section publishes the article "Evangelists in art" by A.Yarashevich.(>>)

The writer I.Zharnasiek offers the interview "God's plans and plans of people" with priest Viktar Misievich, who serves as a vicar in Glubokoje region.(>>)

The interview of F.Dubrauski with Greek-Catholic priest Zmicier Gryshan under the title "The feeling of being important" tells about the life of Vitebsk members of Uniate Church. (>>)

Young scientist and translator Anton Francishak Bryl offers the article under the title "Let's glorify the Lord of the Mountains", in which he presents his translations of sacred poetry of Anglo Saxons.(>>)

The article of U.Marchel "Towards Adam Mitskevich" and his translation of "Crimea Sonets" are dedicated to the 210-th anniversary of the birth of Adam Mitskevich. The essay "Dyptych" by V.Bujval is dedicated to the same anniversary. The author writes about Adam Mitskevich in the framework of his friendship with artist V.Vankovich.(>>|>>)

In the "Translation" section I.Bagdanovich offers the translation of poems by Polish poet, playwright and essayist Zbigniev Herbert.(>>)

The article "Everything starts with love " by K.Lalko is dedicated to the memory of renowned Belarusian poet J.Janishchyc. The article "On the border of loneliness and world's eminence" by T.Nuzhdina is written to the 60-th anniversary of the birth of J.Janishchyc.(>>|>>)

Doctor of medical science A.Ilnicki offers the article "While reading Iryna Zharnasiek ". He writes about his acquaintance with the works of the writer.(>>)

"In the publishing house 'Pro Christo'" section comprises the material by A.Chromchanka "United by love". The author analyses the books edited by national poet of Belarus N.Hilevich.(>>)

In the article "Inspired by Providence" H.Tychko writes about the book by S.Hovin "Confessional press in Belarus".(>>)

The "Book treasures" section comprises the article "Book Collections of the Catholic Church" by J.Lauryk.(>>)

The article "The journey around the world" by M.Skobla is dedicated to the anniversary of the renowned artist J.Drazdovich.(>>)

V.Dubinka in the article "The Journey for ethnography" writes about his trips around various places of Belarus in search for remained treasures, made by national craftsmen.(>>)

RESÜMEE

Die gegebene Nummer der Zeitschrift beginnt mit dem Artikel von W. Bujwal "Diego Velázquez. Anbetung der Heiligen Drei Könige", wo der Autor über eines der Meisterwerke des größten Meisters Spaniens erzählt.(>>)

Der Schluss der Enzyklika von Benedikt XVI. Spe salvi ist in dieser Nummer veröffentlicht.(>>)

Priester Dr. Jan Gurski, Professor an der Schlesischen Universität in Katowice, bietet der Aufmerksamkeit der Leser den Artikel "Die Katholische Kirche und andere Religionen in der Situation der Globalisierung und der Säkularusierung" an, in dem er über das aktuelle Problem der Beziehungen zwischen den Religionen spricht.(>>)

In der Rubrik Ad fontes befindet sich die Fortsetzung der belarussischen Übersetzung der bekannten Arbeit von Thomas von Kempen "Nachfolge Christi". (>>)

Die Rubrik "Das Jahr des Wortes Gottes" enthält den Artikel von Priester Andrej Sajtschyk "Der Evangelist Johannes", wo der Autor über die Besonderheit der Tätigkeit dieses Apostels nachdenkt.(>>)

Die Publikation der Übersetzung des Werkes "Die Blümchen des heiligen Franziskus" wird fortgesetzt.(>>)

In der Rubrik "Glaube und Kultur" ist der Artikel von P. Rudkouski OP "Die Größe und die Schwäche des Gewissens" (Teil 2) gedruckt, in dem der Autor über die Rolle des religiösen Gehorsams in der Formierung des Gewissens spricht.(>>)

In der Rubrik "Kunst" befindet sich der Artikel von A. Jaraschewitsch "Die Evangelisten in den Denkmälern der Kunst".(>>)

Die Schriftstellerin Iryna Sharnasek bietet den Lesern das Interview "Die Pläne Gottes und die Pläne des Menschen" mit Priester Viktar Misewitsch an, der als Vikar im Gebiet Glubokaje tätig ist.(>>)

"Das Gefühl des Notwendigseins" - so heißt das Interview von F. Dubrauski mit dem griechisch-katholischen Priester Smizer Gryschan, der über das Leben der Witebsker Unierten berichtet.(>>)

Der junge Forscher und Übersetzer Anton Franzischak Bryl bietet der Aufmerksamkeit der Leser seinen Artikel "Preisen wir würdig den Herrn im Himmel" an, in dem er seine Übersetzungen der geistigen angelsächsischen Poesie präsentiert.(>>)

Dem 210.Geburtstag von Adam Mizkewitsch sind die Publikation von U. Marchel "Adam Mizkewitsch entgegen" und seine Übersetzungen der "Krimer Sonette" gewidmet. Demselben Jubiläum ist das Essay von W. Bujwal "Das Diptychon" gewidmet, in dem der Autor über die Gestalt von A. Mizkewitsch im Kontext seiner Freundschaft mit dem Maler W. Wanjkowisch spricht.(>>|>>)

In der Rubrik "Übersetzungen" macht uns I. Bagdanowitsch mit den poetischen Werken des polnischen Poeten, Dramaturgen und Essayisten Zbigniew Herbert bekannt.(>>)

"Alles beginnt mit Liebe" - so heißt der Artikel von K. Ljalko, der dem Andenken an die bekannte belarussische Poetin J.Janischtschyz gewidmet ist. Aus Anlass ihres 60. Geburtstags ist der Artikel von T. Nushdsina "Auf der Grenze zwischen der Trauer und der Weltgröße" geschrieben. (>>|>>)

Doktor medizinischer Wissenschaften A.Iljinski bietet der Aufmerksamkeit der Leser den Artikel "Wenn man Iryna Sharnasek liest" an, in dem er über seine Begegnung mit dem Schaffen der Schriftstellerin spricht. (>>)

In der Rubrik "Im Verlag "Pro Christo" " befinden sich die Materialien von A.Chromtschanka "Von Liebe verbunden", wo die Autorin die Bücher analysiert, dessen Herausgeber der Volkspoet von Belarus N. Gilewitsch ist.(>>)

Im Artikel "Von Vorsehung inspiriert" denkt G. Tytschko über das Buch von S. Gowin "Der konfessionelle Geist in Belarus" nach.(>>)

In der Rubrik "Die Bücherschätze" befindet sich der Artikel von J. Lauruk "Eine Weltreise".(>>)

W. Dubinka erzählt im Artikel "Die Reise in die Ethnographie" über die eigenen Wanderungen in wenig bekannten Gegenden von Belarus auf der Suche nach erhalten gebliebenen Schätzen, die mit den Händen von Volksmeistern geschaffen wurden. (>>)

PODSUMOWANIE

Ten numer czasopisma NW otwiera artykuł historyka sztuki Waleryja Bujvała Diego Velázquez. Pokłon Trzech Króli, w którym autor opowiada o jednym z arcydzieł najwybitniejszego malarza Hiszpanii.(>>)

Drukujemy zakończenie encykliki Benedykta XVI Spe salvi.(>>)

Ksiądz doktor Jan Górski, profesor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, proponuje artykuł Kościół a inne religie w kontekście globalizacji i laicyzacji, w którym opowiada o aktualnym zagadnieniu relacji międzyreligijnych.(>>)

Rubryka Ad fontes zawiera dalszy ciąg słynnego dzieła Tomasza a Kempis De imitatione Christi (O naśladowaniu Chrystusa) w przekładzie na język białoruski, dokonanym przez Stanisława Hrynkiewicza w latach 30-ch ubiegłego wieku.(>>)

W rubryce Rok słowa Bożego ks. Andrej Zajczyk, wykładowca Pisma Świętego w Międzydiecezjalnym Wyższym Seminarium Duchownym im. św. Tomasza z Akwinu w Pińsku w artykule Jan Ewangelista zastanawia się nad niezwykłą postacią tego Apostoła.(>>)

W rubryce Tłumaczenia zamieszczony został kolejny odcinek Kwiatków świętego Franciszka w tłumaczeniu Aksany Danilczyk, profesora filologii.(>>)

W rubryce Wiara & kultura drukujemy artykuł Piotra Rudkouskiego OP Wielkość a słabość sumienia (część druga), w którym autor zastanawia się nad zagadnieniem posłuszeństwa autorytetowi w kontekście sumienia chrześcijanina.(>>)

W rubryce Sztuka zamieszczony jest artykuł Alaksandra Jaraszewicza Ewangeliści w dziełach sztuki.(>>)

Pisarka Iryna Żarnasiek proponuje wywiad z księdzem Viktorem Misiewiczem, wikariuszem jednej z parafii w diecezji Witebskiej, zatytułowany Plany Boże a plany ludzkie.(>>)

Odczucie zapotrzebowania w taki sposób Franciszak Dubrauski zatytułował swój wywiad z ksędzem obrządku greko-katolickiego Zmitrem Hryszanem, w którym mowa o życiu wspólnoty greko-katolickiej w Witebsku.(>>)

Młody badacz oraz tłumacz Anton Franciszak Bryl proponuje artykuł Oddajmy hołd Panu Najwyższemu, w którym prezentuje swoje tłumaczenia religijnej poezji anglosaskiej.(>>)

210. rocznicy urodzin Adama Mickiewicza poświęcony jest artykuł Uładzimira Marchiela Na spotkanie z Adamem Mickiewiczem oraz jego tłumaczenie Sonetów krymskich. Tej że rocznicy poświęcony jest esej Waleryja Bujwała Dyptyk, w którym autor przedstawia postać Adama Mickiewicza w kontekście jego przyjaźni z malarzem Walentym Wańkowiczem.(>>|>>)

W rubryce Tłumaczenia Iryna Bahdanowicz zaznajamia z poezją polskiego poety, dramaturga i eseisty Zbigniewa Herberta.(>>)

Zaczyna się wszystko od miłości w ten sposób jest zatytułowany artykuł Krystyny Lalko, poświęcony pamięci znanej poetki białoruskiej Jauhenii Janiszczyc z okazji 60. rocznicy jej urodzin. O tej postaci opowiada również Tacciana Nużdzina w swoim artykule Na pograniczu samotności a wielkości światowej.(>>|>>)

Doktor medycyny Andrej Ilnicki proponuje artykuł Czytając Irynę Żarnasiek..., w którym opowiada o swoim zapoznaniu się z twórczością pisarki.(>>)

W rubryce W wydawnictwie Pro Christo jest zamieszczony artykuł Albiny Chromczanki Pojednane miłością, w którym autorka analizuje księgi pod redakcją znanego poety Niła Hilevicza.(>>)

W artykule Natchniony Opatrznością Halina Tyczka podaje swoje refleksje na temat księgi Ściapana Howina Druk konfesyjny na Białorusi.(>>)

W rubryce Bogactwo książki zarządzający biblioteką Muzeum narodowego dziejów i kultury Białorusi Jury Łauryk proponuje artykuł Księgozbiory kościelne.(>>)

Jubileuszowi słynnego malarza Jazepa Drazdowicza jest poświęcony artykuł Michasia Skobły Wędrówka po świecie.(>>)

Viaczaslau Dubinka w swoim artykule Podróż po etnografię opowiada o swoich wędrówkach po słabo zbadanych miejscowościach Białorusi w poszukiwaniu ocalalych rękodzieł mistrzów ludowych.(>>)


 

 

Design and programming
PRO CHRISTO Studio
Polinevsky V.


Rating All.BY