Home Help
4(86)/2018
CONTENTS | RESÜMEE | PODSUMOWANIE

CONTENTS

We open this issue of the magazine "Our Faith" with the continuation of the publication of the treatise of St. John of the Cross "The Ascent of Mount Carmel" (translated from Spanish by S. Gresvi).

In column "Life of the Church" readers will find an interview "The Internet Has Spawned Monsters", in which fr. A. Błyszcz CR talks with the famous Italian journalist A. Tornelli about the serious challenges caused by the freedom of modern media. Here we also publish an article by the famous Polish missiologist, professor fr. Jan Górski "Mission Is a Holy Work of the Church".

E. Dzvinskaya in her article "Belarus Deeply Learns the History of the Bible" tells about the exhibition "Belarus and the Bible" at the National Library of Belarus.

In this issue we place the conclusion of the publication of the famous Belarusian Latin scholar A. Zhlutka "Frantishak Skaryna: for Study to Padua".

Translator Y. Shedzko finishes to acquaint readers with the work of C.S. Lewis "The Four Loves".

A well-known restorer and collector I. Surmacheuski in the essay " 'Stigmata' of Invisible War" tells the story of the crippled and saved Belarusian icons.

Y. Milash in an article "Traditions of Honouring the Miraculous Icons of Our Lady in the Belarusian Land in the End of the 19th - Early 20th Century" writes about one of the most beautiful Christian traditions, which has been preserved in our land until now.

Musicologist S. Sheypa in her article "Teachers Do Not Die..." tells the interesting story about life and work of the composer J. Glinski, who was born in Budslau.

Famous explorer of Christian literature heritage Y. Lauryk in his article "The Earliest Jesuit Manuscript from Minsk" acquaints readers with the new discoveries of book treasures.

Doctor of Arts T. Gabrus in her article "The Belarusian Campaniles" writes about the most distinctive wooden belfries on our lands.

Polish historian M. Ausz in his research "Piarist Schools on the Belarusian Land" tells about the educational activities of one of the most well-known Catholic orders.

To the 220th anniversary of A. Mickiewicz we print his spiritual lyrics translated by famous literary critic, poetess I. Bagdanovich.

To the 70th anniversary of the talented Belarusian poetess Y. Yanishchyts we publish the collection of her poems titled "She Gave Us Love Every Day...".

In column "Poetry" readers will find poems by E. Mazko accompanied by introductory remarks of A. Brusevich titled "Edzik Mazko Is a Person of the European Fame".

Essay "On the Road to the Truth" by L. Kaminskaya is dedicated to the 105th anniversary of the outstanding Belarusian writer A. Kulakouski.

Z. Baranouskaya in the essay "Your Names Are Written in Heaven..." tells the readers of a new book for children "Forget-me-not" ("Pro Christo", 2018) by I. Zharnasek.

Historian A. Shpunt in his article "The Defender of Faith" interestingly talks about the first Cardinal in the Belarusian lands Yuri Radziwill.

Art historian Y. Shuneyka in his essay "On the God's Palm" acquaints readers with the work of the talented Belarusian sculptor V. Kaliasinski.

RESÜMEE

Die aktuelle Ausgabe der Zeitschrift Nasa vera (Unser Glaube) beginnt mit der Fortsetzung der Ubersetzung des Traktates des Heiligen Johannes vom Kreuz Aufstieg auf den Berg Karmel (aus dem Spanischen von S. Greswi).

In der Rubrik Das Leben der Katholischen Kirche präsentiert man den Leserinnen und Lesern das Interview Das Internet hat Ungeheuer geboren, in dem der Priester A. Blyschtsch CR mit dem bekannten italienischen Journalisten A. Tornelli über die Probleme spricht, die aus der Freiheit moderner Massenmedien resultieren. Diese Rubrik enthält auch den Artikel des bekannten polnischen Missiologen Professor Priester Jan Gurski Die Mission ist eine heilige Angelegenheit der Katholischen Kirche.

E. Dswinskaja berichtet im Artikel Belarus erkundet die Geschichte der Bibelschreibung näher über die Ausstellung Belarus und die Bibel in der Nationalbibliothek von Belarus.

Der Abschluss der Publikation des bekannten belarussischen Latinisten A. Shlutka Franzischak Skaryna: zum Studium nach Padua wird veröffentlicht.

Die Ubersetzerin Julia Schedsjko präsentiert den Abschluss des Buches von C. S. Lewis Vier Arten der Liebe.

Der bekannte Restaurator und Sammler I. Surmatscheuski berichtet im Essay Stigmata des unsichtbaren Krieges über verstümmelte und gerettete belarussische Ikonen.

J. Milasch schreibt im Artikel Traditionen der Verehrung von wundertätigen Ikonen der Mutter Gottes auf dem belarussischen Territorium Ende des XIX. Anfang des XX. Jahrhunderts über eine der schönsten christlichen Traditionen, die in unserem Land auch heute fortbesteht.

Die Musikwissenschaftlerin S. Schejpa erzählt im Artikel Lehrer sterben nicht spannend über den Lebens- und Schaffensweg des Komponisten J. Glinski, der in Budslau geboren wurde.

Der bekannte Forscher der christlichen Literatur J. Lauryk macht die Leserinnen und Leser im Artikel Das älteste jesuitische Manuskript aus Minsk mit den neu entdeckten Bücherschätzen bekannt.

Die Doktorin der Kunstwissenschaft T. Gabrusj schreibt im Artikel Belarussische Kampanile über die markantesten hölzernen Glockentürme in unserem Land.

Der polnische Historiker M. Ausch berichtet in der Studie Piaristenschulen auf dem Territorium von Belarus über die Tätigkeit eines der bekanntesten katholischen Orden.

Dem 220. Geburtstag von Adam Mizkewitsch ist die Publikation seiner spirituellen Lyrik in der Ubersetzung der bekannten Literaturwissenschaftlerin und Poetin I. Bagdanowitsch gewidmet.

Anlässlich des 70. Geburtstages der talentierten belarussischen Poetin J. Janischtschyz wird eine Auslese aus ihren Gedichten mit dem Titel Sie hat uns täglich Liebe geschenkt veröffentlicht.

Die Rubrik Poesie enthält Gedichte von E. Madsjko, mit einem Vorwort von A. Brusewitsch, unter dem Titel Edsik Madsjko ein wahrer Europäer.

Dem 105. Geburtstag des hervorragenden belarussischen Prosaikers A. Kulakouski ist der Essay von L. Kaminskaja Auf dem Weg zur Wahrheit gewidmet.

S. Baranouskaja berichtet im Essay Eure Namen sind im Himmel aufgeschrieben über das neue Buch von I. Sharnasek Vergissmeinnicht (Pro Christo, 2018), das für Kinder gedacht ist.

Der Historiker A. Spunt erzählt im Artikel Ein Verteidiger des Glaubens spannend über Jury Radziwill, den ersten Kardinal auf belarussischem Territorium.

Der Kunstwissenschaftler J. Schunejka macht die Leserinnen und Leser im Essay Auf Gottes Hand mit dem Werk des bekannten belarussischen Bildhauers W. Kaljasinski bekannt.

PODSUMOWANIE

Najnowszy numer kwartalnika Nasza wiara rozpoczyna się kontynuacją tłumaczenia traktatu św. Jana od Krzyża Droga na Górę Karmel (tłum. z języka hiszpańskiego S. Hreswi).

W rubryce Życie Kościoła czytelnikowi proponowany jest wywiad Internet zrodził potwory, w którym ks. A. Błyszcz rozmawia ze słynnym włoskim dziennikarzem A. Tornielli, poruszając poważne problemy wywołane przez wolność słowa współczesnych środków masowego przekazu. W tej samej rubryce umieszczono artykuł znanego polskiego misjologa, profesora ks. Jana Górskiego Misje świętym dziełem Kościoła.

E. Dźwińska w art. Białoruś głębiej poznaje historię Biblii opowiada o wystawie Białoruś i Biblia, która miała miejsce w Bibliotece Narodowej Białorusi.

W czasopiśmie umieszczono zakończenie publikacji znanego białoruskiego łacinisty A. Żlutki Franciszek Skaryna: po naukę do Padwy.

Tłumaczka J. Szedźko kończy zapoznawać czytelników z pracą C. S. Lewisa Cztery miłości.

W eseju Stygmaty niewidzialnej wojny znany kolekcjoner i restaurator I. Surmaczewski opowiada o uszkodzonych i ocalonych białoruskich ikonach.

J. Miłosz w art. Tradycje kultu cudownych obrazów Matki Bożej na ziemiach białoruskich na k. XIX pocz. XX w. pisze o jednej z najpiękniejszych tradycji chrześcijańskich, która do dnia dzisiejszego przetrwała na naszych terenach.

Muzykolog S. Szejpa w art. Mistrzowie nie umierają... interesująco opowiada o życiu i twórczości urodzonego w Budsławiu kompozytora J. Glińskiego.

J. Lauryk, słynny badacz spuścizny literatury chrześcijańskiej, w art. Najdawniejszy manuskrypt jezuicki z Mińska zapoznaje czytelników z nowymi odkryciami skarbów literackich.

T. Habruś, doktor historii sztuki, w art. Białoruskie kampanile pisze o nietypowych drewnianych dzwonnicach na naszych ziemiach.

Polski historyk M. Ausz w pracy badawczej Pijarskie szkoły na ziemiach Białorusi opowiada o edukacyjnej działalności jednego z najbardziej znanych zakonów katolickich.

Z okazji 220-tej rocznicy urodzin A. Mickiewicza w czasopiśmie opublikowano jego poezję duchową, przetłumaczoną przez słynną poetkę i literaturoznawczynię I. Bahdanowicz.

Z okazji 70-tych urodzin wybitnej białoruskiej poetki J. Janiszczyc, wydrukowano zestaw jej wierszy zatytułowanych Codziennie obdarzała nas miłością....

W rubryce Poezja umieszczono wiersze E. Maźko wraz ze słowem wstępnym A. Brusiewicza pod tytułem Edzik Maźko osobą na miarę europejską.

Z okazji 105-tej rocznicy urodzin znakomitego białoruskiego prozaika A. Kułakowskiego poświęcono esej L. Kamińskiej Na drodze do prawdy.

Z. Baranowska w eseju Wasze imiona zapisane są w niebie... opowiada o nowej książce dla dzieci Niezapominajki, autorstwa I. Żarnasiek (Pro Christo, 2018).

Historyk A. Szpunt w art. Obrońca wiary w interesujący sposób opowiada o Jerzym Radziwille, pierwszym kardynale na białoruskich ziemiach.

Historyk sztuki J. Szuniejka w eseju Na Boskiej dłoni przedstawia czytelnikom pracę utalentowanego białoruskiego rzeźbiarza W. Kolesińskiego.


 

 

Design and programming
PRO CHRISTO Studio
Polinevsky V.


Rating All.BY