Home Help
2(88)/2019
CONTENTS | RESÜMEE | PODSUMOWANIE

CONTENTS

We open this issue of the magazine "Our Faith" with the continuation of the publication of the treatise of St. John of the Cross "The Ascent of Mount Carmel" (translated from Spanish by S. Gresvi).

In column "Theological Reflection" we publish an article Hidden in Jesus Before the Father" by Jesuit farther George A. Aschenbrenner, SJ (translated from English by Y. Shedzko).

Well-known theologian M. Pashuk offers the readers her article "The Modern Apocrypha", which acquaints the readers with interesting stories by fr. K. Bardski (translated from Polish).

In this issue we publish an interview of Y. Shedzko with fr. R. Szulc OP titled "To Discover the Divine Wisdom and Share It...".

I. Zvaryka in her article "Exhibition The Sacral Culture of the Church in Belarus" tells of a distinctive exhibition of religious items in the halls of the National Historical Museum of Belarus.

Well-known archivist A. Shpunt in his essay "In the Protection of God from Sacrilege Every Believer Is a Soldier" writes about Castellan of Navagradak Gedeon Jeleński and his activities.

Article "The Most Famous Citizen of Minsk in the World" by literary critic Y. Yanushkevich is dedicated to the 200th anniversary of S. Moniuszko.

L. Kaminskaya in her essay "The Artist of the Light and God's Secrets" tells the readers of the features of work of Sergei Shemet.

A. Shpunt in his research "About the Restoration of a Portrait of Janusz Radziwiłł..." writes about one of the last known aristocratic portraits returned to the exposition of the National Art Museum of Belarus.

Interpreter J. Semjonowa-Herzog offers the readers an excerpt from the prose of Georg Oswald Cott "Journey of Lessing...".

The publications of K. Lialko, S. Zakonnikau, L. Silnova and J. Semjonowa-Herzog are dedicated to the memory of famous Belarusian poet, member of the editorial board of the magazine "Our Faith" Marjan Duksa. Here we also publish a selection of poems by M. Duksa.

In column "Poetry" we place new poems by Danuta Bichel.

L. Kaminskaya in her essay "These Three..." tells the readers of the new book by fr. Jan Twardowski prepared in the Publishing House "Pro Christo" and translated by K. Lialko.

Writer and publisher U. Siuchykau offers the readers his new prose: "Festival in Rakau", "The Wolf and the Cow".

Doctor of Arts T. Gabrus in column "Architecture" publishes her next research "The Path from Gothic to the Present" dedicated to the church buildings of different periods of time.

RESÜMEE

Die vorliegende Ausgabe der Zeitschrift Nasa vera (Unser Glaube) beginnt mit der Fortsetzung der Übersetzung des Traktates Aufstieg auf den Berg Karmel des heiligen Johannes vom Kreuz (aus dem Spanischen von S. Greswi).

Die Rubrik Theologische Reflexionen enthält den Artikel des Jesuiten George A. Aschenbrenner SJ In Jesus vor dem Vater verborgen (aus dem Englischen von J. Schedsjko).

Der bekannte Theologe M. Paschuk präsentiert den Leserinnen und Lesern den Beitrag Moderner Apokryph, in dem er sie mit den interessanten Erzählungen des Priesters K. Bardski bekannt macht (übers. aus dem Polnischen).

J. Schedsjko veröffenlicht ihr Interview mit dem Priester Schulz OP mit dem Titel Die Weisheit Gottes entdecken und sie teilen

I. Swaryka berichtet im Artikel Die Ausstellung Sakrale Kultur der Katholischen Kirche in Belarus über die markante Exposition von Kultgegenständen in den Sälen des Nationalen Historischen Museums der Republik Belarus.

Der bekannte Archivar A. Spunt schreibt im Essay Beim Verteidigen Gottes vor Blasphemie ist jeder Gläubige ein Soldat über Gedeon Jelenski, den Kastellan des Schlosses in Nawagrudak, und dessen Tätigkeit.

Dem 200. Geburtstag von Stanisław Moniuszko ist der Artikel des Literaturwissenschaftlers J. Januschkewitsch Der bekannteste Minsker auf der Welt gewidmet.

Über die Besonderheit des Schaffens von Sjargej Schemet reflektiert L. Kaminskaja im Essay Der Maler des Lichtes und der Geheimnisse Gottes.

A. Spunt schreibt in seiner Studie Zur Restaurierung des Porträts von Janusz Radziwiłł über eines der letzten bekannten Porträts des Magnaten, die der Exposition des Nationalen Kunstmuseums von Belarus zurückgegeben wurden.

Die Übersetzerin J. Semjonowa-Herzog präsentiert den Leserinnen und Lesern das Prosawerk Lessings Reise zu Eva König nach Wien des Schriftstellers Georg Oswald Cott.

Dem Andenken an Marjan Duksa, einen bekannten belarussischen Poeten, Mitglied des Redaktionskollegiums der Zeitschrift Nasa vera, sind die Beiträge von K. Lialko, S. Sakonnikau, L. Silnowa und J. Semjonowa-Herzog gewidmet. An dieser Stelle befindet sich auch eine Auslese der Gedichte von Marjan Duksa.

Die Rubrik Poesie enthält neue Gedichte von Danuta Bitschel.

L. Kaminskaja stellt im Essay Diese drei das neue Buch mit den Übersetzungen der Werke des Priesters Jan Twardowski vor, das im Verlag Pro Christo von der Schriftstellerin K. Lialko vorbereitet wurde.

Der Schriftsteller und Herausgeber U. Siutschykau präsentiert den Leserinnen und Lesern seine neuen Prosawerke - Das Fest in Rakau und Die Wölfin und die Kuh.

Die Kunstwissenschaftlerin T. Gabrusj veröffentlicht in der Rubrik Architektur ihre Studie Der Weg von der Gotik zur Gegenwart, die sich mit kirchlichen Bauten aus verschiedenen Epochen beschäftigt.

PODSUMOWANIE

Kolejny numer kwartalnika Nasza wiara rozpoczyna kontynuacja publikacji traktatu św. Jana od Krzyża Droga na Górę Karmel (tłum. z języka hiszpańskiego S. Hreswi).

W rubryce Refleksje teologiczne umieszczono art. o. J. Aschenbrennera SJ Ukryci w Jezusie przed Ojcem (tłum. z języka angielskiego J. Szedźko).

Znany teolog M. Paszuk proponuje publikację Współczesne apokryfy, która zapoznaje czytelników z ciekawymi opowieściami ks. K. Bardskiego (tłum. z języka polskiego).

J. Szedźko przedstawia odbiorcom wywiad z o. R. Szulcem OP zatytułowany Odkryć Bożą mądrość i nią się dzielić....

I. Zwaryka w art. Wystawa Kultura sakralna Kościoła na Białorusi pisze o unikalnej ekspozycji przedmiotów kultu religijnego wystawionej w Narodowym Muzeum Historycznym Białorusi.

A. Szpunt, znany archiwista, w eseju W obronie Boga od bluźnierstw każdy wiernym żołnierzem pisze o kasztelanie nowogródzkim Gedeonie Jeleńskim i jego działalności.

Z okazji 200-ej rocznicy urodzin S. Moniuszki w kwartalniku poświęcono art. historyka literatury J. Januszkiewicza pod tytułem Najbardziej znany w świecie mińszczanin.

L. Kamińska w eseju Artysta światła i tajemnic Bożych rozważa o swoistości twórczości S. Szemeta.

A. Szpunt w art. O odnowieniu portretu Janusza Radziwiłła pisze o jednym z ostatnich znanych magnackich portretów, który został zwrócony Narodowemu Muzeum Historycznemu Białorusi.

Tłumaczka A. Siemionowa-Herzog uwadze czytelników przedstawia fragment prozy Oswalda Cotta Podróż Lesinga....

Pamięci znanego białoruskiego poety Mariana Duksy, przyjaciela kolegium redakcyjnego czasopisma Nasza wiara, poświęcone są publikacje K. Lalko, S. Zakonnikogo, L. Silnowej i A. Siemionowej-Herzog. Tutaj umieszczono również wybrane wiersze Mariana Duksy.

W rubryce Poezja opublikowano nowe wiersze D. Biczel.

L. Kamińska w eseju Te trzy... prezentuje nową książkę z utworami ks. Jana Twardowskiego, przetłumaczoną przez K. Lalko i wydaną przez wyd. Pro Christo.

U. Siuczykau, pisarz i wydawca, zapoznaje czytelników z nowymi utworami prozaicznymi: Rakowski jarmark oraz Wilczyca i krowa.

T. Habruś, historyk stuki, w rubryce Architektura publikuje kolejne badania Droga od gotyku do współczesności, poświęcone budynkom kościelnym różnych epok.


 

 

Design and programming
PRO CHRISTO Studio
Polinevsky V.


Rating All.BY