Home Help
2(32)/2005
SUMMARY | RESÜMEE | PODSUMOWANIE

SUMMARY

This issue of Our Faith is almost completely dedicated to the memory of the Holy Father John Paul II. It begins with the poem written by Krystina Lalko, editor-in-chief of the magazine(>>).

In the column Gallery we publish the article by Valery Buival Caravaggio. Crusifixtion of St. Peter, which tells about the altar icon, one of the masterpieces of world art, which is situated in the church of Santa Maria del Popolo in Rome(>>).

The article You, Peter, is Rock written by art expert Aliaksandr Yarashevich describes the image of the Apostle in Belarusian iconography(>>).

Column From the history of the Church presents the article by F. Adam Baniecki, editor-in-chief of the Polish weekly Tygodnik powszechny. The author tells about complicated and sometimes tragic, but nevertheless clear and admirable history of papacy.(>>) There is given also chronology of life and pontificate of John Paul II(>>).

The main part of the magazine is occupied by the following publications: article The highest point written by Ala Siamionava(>>), Testament of John Paul II(>>), continuation of the book Get Up(>>), Let Us Go by John Paul II, article John Paul II(>>), Theologian written by F. Mihal Yermashkevich(>>), beginning of publication of the last book by John Paul II Memory and Self-consciousness, poems by Karol Wojtyla(>>), Czeslaw Milasz(>>), Ales Chobat(>>|>>), Danuta Bichel(>>) (column To the memory of the Holy Father John Paul II).

Column Contrapunct acquaints the readers with very acute and problematic material published under the title of Conversation Between Pontificates. This is an interview of F. Adam Szustak OP, Polish religious observer, with Dariusz Kawalczyk SJ, philosopher, Doctor of Theology, Provincial of Polish Province of the Society of Jesus, editor of the magazine Spiritual life(>>).

Column Habemus Papam! presents special communication of the Conference of Catholic Bishops in Belarus concerning the election of the new Pope Benedict XVI. There is also the sermon of His Holiness Benedict XVI preached at the solemn Holy Mass on the occasion of inauguration of his pontificate(>>|>>).

Column Persons acquaints with the material by M. Beida, Polish journalist, which is dedicated to John Paul II and Joseph Cardinal Ratzinger's friendship(>>).

Column Christian Thought presents the article by F. Jury Bykau Truth at the service of human dignity. The author reflects on one of the most complicated categories of philosophy and human understanding of truth. The same column contains the end of the article Evangel is Truth written by Marie-Christine Ceruti-Cendrier, where the author defends historicity of the Evangel and criticizes modernism in theology(>>|>>).

Column Memoriam contains Danuta Bichel's material Those songs quieted, which is dedicated to the memory of Apanas Tsyhun, poet, Belarusian folklorist and teacher(>>).

RESÜMEE

Dieses Heft der Zeitschrift Unser Glaube ist fast ganzes Andenkens von Heiligem Vater Johannes Paul II. gewidmet. Es beginnt mit dem Gedicht von Chef-Redakteurin der Zeitschrift Kristina Lialko.(>>)

Dann ist in der Rubrik Galerie ein Artikel des Kunstwissenschaftlers Valery Buival Caravaggio. Das Martyrium des Petrus gedruckt, wo über einen Glanzwerk der weltlichen Kunst das Altarbild in S. Maria del Popolo-Kirche im Rom erzählt wird.(>>)

Der Figur des hl. Petrus ist auch ein Artikel des Kunstwissenschaftlers Alexander Jaraschewitsch Du bist Petrus, ein Felsen gewidmet, wo die Gestalt des Apostels in belarussischer Ikonenmalerei untersucht ist.(>>)

In der Rubrik Aus der Geschichte der Kirche wird ein Artikel des Priesters Adam Boniecki, des Chef-Redakteurs der polnischen Wochenzeitschrift Tygodnik powszechny, gedruckt, der über komplizierte und oft tragische, doch auch helle und ergreifende Geschichte des Papsttums erzält.(>>) Es gibt hier auch eine Chronologie des Lebens und Pontifikats von Johannes Paul II.(>>)

Der Hauptteil der Materialien der Zeitschrift sind in der Rubrik Andenkens von Heiligem Vater Johannes Paul II. ein Artikel von Ala Siamionawa Der wichtigste Sinn,(>>) das Testament von Johannes Paul II.,(>>) die Fortsetzung der Publikation des Buches von Heiligem Vater Johannes Paul II.(>>) Steht auf, gehen wir!, der Beginn der Publikation des letzten Buches von Johannes Paul II.(>>) Erinnerung und Identität, Gedichte von Karol Wojtyła,(>>) Czesław Miłosz,(>>) Aleś Tschobat,(>>|>>) Danuta Bitschel.(>>)

In der Rubrik Kontrapunkt macht die Redaktion mit einem heftigen und problemstellenden Interview Ein Gespräch zwischen den Pontifikaten bekannt, wo auf die Fragen eines polnischen religiösen Kommentator, Dominikaner Adam Szóstek antwortet Jesuiten Dariusz Kowalczyk, ein Philosoph, Doktor für Teologie, der Oberst der Provinz Großpolen und Masowien der Gesellschaft Jesu, der Redakteur der Zeitschrift Inneres Leben.(>>)

Habemus Papam! so ist die Rubrik, wo eine besondere Mitteilung der KKBB (der Konferenz der Katholischen Bischöfen in Belarus) über die Erwählung des neuen Papst Benedikt XVI. gedruckt wird. Weiter befindet sich in der Zeitschrift eine Homilie von Seiner Heiligkeit Benedikt XVI. während der Messefeier zum Beginn seines Petrusdienstes.(>>|>>)

Ein Artikel des polnischen Journalistes M. Bejda in der Rubrik Persönlichkeiten ist der Freundschaft zwischen zwei Personen Papst Johannes Paul II. und damaliger Kardinal Josef Ratzinger gewidmet.(>>)

In der Rubrik Christlicher Gedanke macht die Redaktion der Leser mit dem Artikel des Priesters Jury Bykov Die Wahrheit auf den Dienst der Würde des Mensches bekannt, wo der Autor über eine der kompliziertesten philosophischen Kategorie und über ein menschliches Verständnis der Wahrheit überliegt(>>)

In dieser Rubrik wird auch die Endung des Artikels von Magisterin für Philosophie Marie-Christine Ceruti-Cendrier Evangelium ist Wahrheit gedruckt, wo Autorin Geschichtlichkeit der Evangelien und kritisiert Modernismus in Theologie verteidigt.(>>)

Heilen Andenkens des belarussischen Haimatkundlers, Folklorist, Lehrer und Dichter Apanas Zychun ist der Artikel von Danuta Bitschel Verhalteten sind jene Lieder... in der Rubrik Memoriam gewidmet.(>>)

PODSUMOWANIE

Kolejny numer czasopisma Nasza wiara prawie całkiem został poświęcony pamięci Ojca Świętego Jana Pawła II. Rozpoczyna się wierszem redaktora naczelnego Krystyny Lalko, następnie w rubryce Galeria drukuje się artykuł historyka sztuki Walerego Bujwała pt. Caravaggio. Ukrzyźowanie św. Piotra, w którym autor opowiada o jednym z arcydzieł światowej sztuki obrazie ołtarzowym, który znajduje się w kościele Santa Maria del Popolo w Rzymie(>> | >>).

Osobie św. Piotra poświęcony jest również artykuł historyka sztuki Aleksandra Jaroszewicza Ty jesteś Piotr Skała..., w którym rozpatruje się obraz Apostoła w białoruskim malarstwie ikon (>>).

W rubryce Z historii Kościoła zamieszczony został artykuł redaktora naczelnego pisma Tygodnik Powszechny ks. Adama Bonieckiego, w którym mowa jest o skomplikowanej i czasem tragicznej, ale jednak jasnej i pasjonującej historii papiestwa. Podana jest również chronologia życia i pontyfikatu papieża Jana Pawła II (>>).

Zasadniczą część niniejszego numeru czasopisma stanowią materiały zamieszczone w rubryce Pamięci Ojca Świętego Jana Pawła II. Są to artykuł Ały Siemionowej pt. Najwyższy sens(>>); Testament Jana Pawła II(>>); dalszy ciąg publikacji tłumaczenia ksiązki Ojca Świętego Jana Pawła II Wstańcie, chodźmy!(>>); artykuł o. Michała Jermoszkiewicza Jan Paweł II teolog(>>); rozpoczęcie publikacji ostatniej książki Jana Pawła II Pamięć i tożsamość;(>>); wiersze Karola Wojtyły(>>), Czesława Miłosza(>>), Alesia Czobata(>>|>>), Danuty Biczel(>>).

W rubryce Kontrapunkt redakcja zapoznaje czytelników z krytycznym i problemowym materiałem pt. Rozmowa między pontyfikatami wywiadem, w którym na pytania polskiego sprawozdawcy religijnego o. Adama Szustka OP odpowiada o. Dariusz Kowalczyk SI filozof, doktor teologii, redaktor czasopisma Życie duchowe, prowincjał Prowincji Wielkopolsko-Mazowieckiej Towarzystwa Jezusowego(>>).

Habemus Papam! w tej rubryce drukuje się komunikat specjalny Konferencji Biskupów Katolickich na Białorusi o wyborze nowego Papieża Benedykta XVI. Następnie zamieszczona została Homilia Jego Świątobliwości Benedykta XVI wygłoszona podczas uroczystej Mszy św. z okazji rozpoczęcia jego słuzenia na Stolice Piotrowej(>>|>>).

Przyjaźni dwóch osób Papieża Jana Pawła II i ówczesnego Kardynała Jozefa Ratzingera poświęcony został materiał polskiego dziennikarza M. Bejdy, który został zamieszczony w rubryce Postacie(>>).

W rubryce Myśl chrześcijańska redakcja przedstawia czytelnikom artykuł ks. Jerzego Bykowa pt. Prawda na służbie godności człowieka, w którym autor rozważa na temat jednej z najbardziej skomplikowanych kategoryj filozoficznych i ludzkiego rozumienia prawdy. W tejże rubryce drukuje się zakończenie artykułu magistra filozofii Marie-Christine Ceruti-Cendrier Ewangelia jest prawdą;, w którym autorka występuje z obroną historyczności Ewangelii i krytyką modernizmu w teologii(>>|>>).

Świętej pamięci białoruskiego krajoznawcy, folklorysty, nauczyciela, poety Apanasa Cychuna poświęcony jest tekst Danuty Biczel pt. Zamilkły pieśni te..., zamieszczony w rubryce Memoriam(>>).


 

 

Design and programming
PRO CHRISTO Studio
Polinevsky V.


Rating All.BY