Home Help
3(37)/2006

, !


ߡ
Haereditas

Ѳʲ
In memoriam

. Ͳ. .

ʲ ͨ

ֲ

ۡ

ΡͲ


CONTENTS | RESÜMEE | PODSUMOWANIE

CONTENTS

This number of the magazine "Our Faith" begins with the rubric "Gallery" where the article of Valery Buyval "Mosaic of Ravenna" tells about the works of art of the provincial center of northern Italy which sound as a triumphal hymn of the victorious Christianity.(>>)

In the rubric "On The Bookshelf" is published the continuation of the book of John Paul II "Stand Up, Let's Go!" as well as the continuation of his book "Memory And Consciousness" translated from the Polish language by Krystina Lialko.(>>|>>)

To the memory of the Servant of God the Holy Father John Paul II in the rubric "The Year Of John Paul II" are dedicated the recollections (the continuation of these recollections) of Arturo Mara, the personal photograph of the Pope.(>>)

In the rubric "From The Life Of The Catholic Church" in the interview "To Fulfil The Will of God" the ordinary of the diocese Vitebsk bishop Władysław Blin answers the questions of the writer Franz Siuko.(>>)

Priest Alyaxandr Chaikouski, the prior of the parish of the Most Holy Heart of Jesus, speaks with the writer Iryna Sharnasek about the problems of the relationship between the representatives of various religions and confessions in the materials "Christ Prayed For Our Unity" which is in the rubric "On The Way Of Faith".(>>)

In the rubric "Haereditas" to the attention of the readers is offered the article of father Daminic Milroy OSB (England) "The Holy Benedict of Nursia" where the author tells about the deep connection of the western monkhood with the eastern and emphasizes the great contribution to the development of the monastic life which was made by Benedict of Nursia.(>>)

A considerable part of the materials of the magazine is gathered in the rubric "In memoriam" as a bright and grateful recollection of the national writer Yanka Bryl who has passed to his eternal rest recently. Into the wreath of his memory put tribute of their respect famous Belarusian writers and poets: Nil Gilevich, Nina Mazyash, Danuta Bichel, Iryna Sharnasek, Aksana Danilchyk, Krystina Lialko, Mihasj Skobla.(>>)

In the rubric "On The Bookshelf" is the article of doctor of philological science Galina Tychka "The Expensive Gift" about the last book of Yanka Bryl "Sprout" which was published some weeks before his death in the publishing house "Pro Christo".(>>)

In the rubric "Poetry" are published the poems of Vislava Shymborskaya and Kasimir Kameysha.(>>|>>)

The writer from Novopolozk Vinzesj Mudrou offers to the readers his story "The Holy Spring" in the rubric "Prose".(>>)

Doctor of philosophic science Uladzimir Konan argues about the figure of the poor Lazar in the folk arts in the article "The Evangelical Parable in the Belarusian Folklore" which is in the rubric "Context".(>>)

Alesj Barkouski tells about priest Yasafat Shyskar, the author of the established work "Our Catholic Churches", in the rubric "From The Archives Of Time".(>>|>>)

To the creative work of the painter, architect, scientist, researcher, reconstructor of monuments of the antiquity of Belarus Victor Stashchanyuk are dedicated the materials of Tazzyana Garanskaya "In Love With His Country" which is situated in the rubric "Art".(>>)

RESÜMEE

Die gegebene Nummer der Zeitschrift "Unser Glaube" beginnt mit der Rubrik "Galerie", wo der Artikel von Waleryj Bujwal "Mosaik von Ravenna" gedruckt wird, in dem über die künstlerischen Werke des Provinzzentrums des nördlichen Italien erzählt wird, die als Triumphhymne des siegreichen Christentums klingen.(>>)

In der Rubrik "Auf dem Bücherregal" wird die Fortsetzung des Buches von Johannes Paul II. "Steht auf, gehen wir!" sowie die Fortsetzung seines Buches "Gedächtnis und Selbstbewußtsein" in der Übersetzung aus dem Polnischen von Kristina Ljalko gedruckt.(>>|>>)

Dem Andenken an den Diener Gottes den Heiligen Vater Johannes Paul II. sind die Erinnerungen (ihre Fortsetzung) von Arturo Mara, dem persönlichen Photographen des Papstes, gewidmet.(>>)

In der Rubrik "Aus dem Leben der Katholischen Kirche" antwortet der Ordinarius der Diözese Witebsk Bischof Władysław Blin im Interview "Den Willen Gottes verwirklichen" auf die Fragen des Schriftstellers Franz Siuko.(>>)

Priester Aljaxandr Tschajkouski, Vorsteher der Gemeinde des Heiligsten Herzens Jesu in Nowopolozk, unterhält sich mit der Schriftstellerin Iryna Sharnasek über die Probleme der wechselseitigen Beziehungen zwischen verschiedenen Religionen und Konfessionen in den Materialien "Christus betete für unsere Einheit", die in der Rubrik "Auf dem Weg des Glaubens" veröffentlicht sind.(>>)

In der Rubrik "Haereditas" wird der Aufmerksamkeit der Leserinnen und Leser der Artikel von Vater Daminik Milroy OSB (England) "Der Heilige Benedikt von Nursia" angeboten, wo der Autor über die tiefe Verbindung des westlichen Mönchtums mit dem östlichem spricht und den großen Beitrag zur Entwicklung des Mönchslebens unterstreicht, der von Benedikt von Nursia geleistet wurde.(>>)

Ein bedeutender Teil der Materialien der Zeitschrift ist in der Rubrik "In memoriam" als helle und dankbare Erinnerung an den Volksschriftsteller Janka Bryl versammelt, der vor kurzem in die Ewigkeit eingegangen ist. In den Kranz seines Andenkens taten den Tribut ihrer Ehre berühmte belarussische Schriftsteller und Poeten hinein: Nil Gilewitsch, Nina Mazjasch, Danuta Bitschel, Iryna Sharnasek, Aksana Daniltschyk, Kristina Ljalko, Michasj Skobla.(>>)

In der Rubrik "Auf dem Bücherregal" befindet sich der Artikel von Doktor philologischer Wissenschaften Galina Tytschka "Das teure Geschenk" über das letzte Buch von Janka Bryl "Keim", das einige Wochen vor dem Tod des Schritstellers im Verlag "Pro Christo" erschienen ist.(>>)

In der Rubrik "Poesie" werden die Gedichte von Wislawa Schymborskaja und Kasimir Kamejscha gedruckt.(>>|>>)

Der Nowopolozker Schriftsteller Winzesj Mudrou bietet in der Rubrik "Prosa" seinen Leserinnen und Lesern die Erzählung "Die heilige Quelle" an.(>>)

Doktor philosophischer Wissenschaften Uladsimir Konan spricht im Artikel "Das evangelische Gleichnis in der belarussischen Folklore", der sich in der Rubrik "Kontext" befindet, über die Gestalt des armen Lazarus in der Volkskunst.(>>)

Alesj Barkouski erzählt in der Rubrik "Aus den Archiven der Zeit" über Priester Jasafat Shyskar, den Autor der weitbekannten Arbeit "Unsere Katholischen Kirchen".(>>|>>)

Dem Schaffen des Malers, Architekten, Wissenschaftlers, Forschers, Rekonstrukteurs der Denkmäler des Altertums von Belarus Viktor Staschtschanjuk sind die Materialien von Tazzjana Garanskaja "In sein Land verliebt" gewidmet, die sich in der Rubrik "Kunst" befinden.(>>)

PODSUMOWANIE

Kolejny numer czasopisma NW otwiera rubryka Galeria, reprezentująca artykuł historyka sztuki Valeryja Bujvała Mozaiki Ravenny, w którym opowiada się o dziełach sztuki, znajdujących się w centrum prowincji w północnych Włoszech i brzmiących zwycięskim hymnem tryumfu Chrześcijaństwa.(>>)

W rubryce Półka na książki polecamy Czytelnikom ciąg dalszy utworów Jana Pawła II Wstańcie, chodźmy! oraz Pamięć i tożsamość w tlumaczeniu z języka polskiego Krystyny Lalko.(>>|>>)

W rubryce Rok Jana Pawla II pamięci Ojca Świętego Jana Pawła II jest poświęcony ciąg dalszy wspomnień o tym Wielkim Papieżu fotografa papieskiego Arturo Mari.(>>)

Rubryka Z życia Kościoła zawiera przeprowadzony prez pisarza Franca Siuko wywiad z Ordynariuszem diecezji Witebskiej biskupem Władysławem Blinem, zatytułowany Pełnić wolę Bożą.(>>)

Ksiądz Alaksandr Czajkouski, proboszcz parafii Najświętszego Serca w Nawapołacku rozmawia z literatką Iryną Żarnasiek na temat problemów w stosunkach między przedstawicielami róźnych wyznań i religii. Ten artykuł, umieszczony w rubryce Na drodze wiary, jest zatytułowany Chrystus modlił się o naszą jedność.(>>)

W rubryce Haereditas jest umieszczony artykuł o. Dominika Milroya OSB (Anglia) Święty Benedykt z Nursji, w którym autor mówi o głębokim powięzaniu zachodniej tradycji monastycznej ze wschodnią, podkreślając wielki wkład św. Benedykta w rozwój życia monastycznego na Zachodzie.(>>)

Duża część publikacji tego numeru znalazła się w rubryce In memoriam jako świetlane i wdzięczne wspomnienie o narodowym pisarzu Biełarusi Janku Brylu, który niedawno odszedł do wieczności. W wianek na jego pamięć wpletli swoje poszanowanie znani biełaruscy pisarzy i poeci: Nił Hilevicz, Nina Maciasz, Danuta Biczel, Iryna Żarnasiek, Aksana Danilczyk, Krystyna Lalko, Michaś Skobła.(>>)

W rubryce Półka na księżki jest umieszczony artykuł doktora filologii Haliny Tyczki Drogi podarunek o ostatniej książce Janki Bryla Kiełek która ukazała się w wydawnictwie Pro Christo za kilka tygodni przed śmiercią pisarza.(>>)

W rubryce Poezja drukujemy wiersze Visłavy Szymborskaj i Kazimira Kamiejszy.(>>|>>)

Literat z Nawapołacku Vinceś Mudrou w rubryce Proza proponuje czytelnikom swoje opowiadanie Święte źródło.(>>)

Doktor filozofii Uładzimir Konan w artykule Przypowieść ewangeliczna w folklorze białoruskim, umieszczonym w rubryce Kontekst, przedstawia obraz ubogiego Łazarza w twórczości ludowej.(>>)

Aleś Barkouski w rubryce Z archiwum czasu opowiada o ks. Jozafacie Żyskaru autorze znanego opracowania Nasze kościoły.(>>|>>)

Publikacja Tacciany Haranskaj pod tytułem Rozmiłowany w swoim kraju, umieszczona w rubryce Sztuka, jest poświęcona działalności malarza, architekta, naukowca, badacza, konserwatora starodawnych białoruskich zabytków Viktara Staszczaniuka.(>>)


 

 

Design and programming
PRO CHRISTO Studio
Polinevsky V.


Rating All.BY